Прехвърляне на дружествени дялове в ООД - Въпросник

Чрез този въпросник ще бъдат генерирани документи за прехвърляне на дружествени дялове при следната хипотеза: Дружеството има двама съдружници (съдружник 1 и съдружник 2). Съдружник 1 е и управител. Съдружник 2 продава всичките си дружествени дялове на новия съдружник. Управителят (съдружник 1) вписва извършените промени. Ако вашият случай е такъв, то може да попълните въпросника. Ако случаят Ви не попада в посочената хипотеза - моля да изпратите имейл на office@dostapdopravo.com

 • (датата, която ще бъде посочена във всички документи)
 • Моля, посочете седалището така, както е описано в Търговския регистър.
 • Следва да посочите град/село, улица №, блок, вход, етаж, апартамент, пощенски код Моля, посочете адресът така, както е описан в Търговския регистър.
 • Моля, посочете предмета на дейност на дружеството така, както е описан в Търговския регистър
 • Моля, посочете данните на съдружника, който НЕ прехвърля своите дялове.
 • Моля посочете данните на съдружника, който ще продава своите дружествени дялове
 • Моля посочете номера на личната карта, на коя дата е издадена и МВР, което я е издало
 • Това е адресът по лична карта. Моля, посочете: град/село, улица №, блок, вход, етаж, апартамент
 • Моля, посочете продажната цена в лева.
 • Моля посочете данни на лице, което купува дружествените дялове. Това трябва да е НОВО лице, което до момента не е било съдружник в дружеството.
 • Моля посочете номера на личната карта, на коя дата е издадена и МВР, което я е издало
 • Това е адресът по лична карта. Моля, посочете: град/село, улица №, блок, вход, етаж, апартамент
 • Управителят на дружеството НЕ трябва да е съдружникът, който вече е продал дружествените си дялове, или новият съдружник, който ги е придобил.
 • Това е адресът по лична карта. Моля, посочете: град/село, улица №, блок, вход, етаж, апартамент
 • На този имейл ще изпратим изготвените документи
 • Моля въведете телефонния номер във формат 359XXXXXXXXX, като използвате 359 вместо 0
 • Личните данни са 100% защитени!

  Сайтът ни използва криптирана връзка, гарантираща сигурността на вашите данни. Сървърите ни са охранявани и под постоянно наблюдение!
 • ВНИМАНИЕ!

  След натискане на бутона Изпрати, ние ще получим попълнения въпросник, а Вие ще бъдете пренасочени към страница с допълнителни инструкции. Документите се генерират напълно безплатно и изпращат на посочения имейл и получаването им не е обвъзано със заплащане.
Гласувайте page
Сподели