Регистрация на фондация - Въпросник

Чрез този въпросник ще бъдат генерирани документи за регистрация на фондация в обществена или частна полза при следната хипотеза: Фондацията има един учредител, който дарява определан сума за учредяването й и един управител. Учредителят взема решение за учредяването на фондацията с избрано наименование, седалище, адрес, цели, средстава за постигането им, допълнителна стопанска дейност и възлага на управителя да впише първоначалнта регистрация в Търговския регистър. Ако вашият случай е такъв, то може да попълните въпросника. Ако случаят Ви не попада в посочената хипотеза - моля да изпратите имейл на office@dostapdopravo.com

 • Наименованието задължително се изписва на български език.
 • (датата, която ще бъде посочена във всички документи)
 • град/село, улица №, блок, вход, етаж, апартамент, пощенски код
 • Може да посочите една или няколко цели. Единственото ограничение, което предвижда ЗЮЛНЦ, е целите да не противоречат на закона и добрите нрави. Пример: - Подпомагане, развиване и популяризиране на определен спорт - Подпомагане за обучението и информираността относно определен спорт
 • Пример: - Провеждане на състезания, конференции, семинари, свързани с дейността - Издаване на рекламни материали с цел популяризиране на дейността
 • Това е стопанска дейност, чийто приход се използва за постигане на поставените в устава цели. Често е сходна със средствата за постигане на целите. Пример: - Организиране на състезания - Извършване на анализи и проучвания - Разпространяване на информационни материали
 • Имущество, предоставено на фондацията безвъзмездно (чрез дарение, наследство и др.)
 • Моля посочете номера на личната карта, на коя дата е издадена и МВР, което я е издало
 • Това е адресът по лична карта. Моля, посочете: град/село, улица №, блок, вход, етаж, апартамент
 • Посочете три имена и ЕГН на всеки от членовете на Общото събрание. Членовете трябва да бъдат поне ТРИМА. УЧРЕДИТЕЛЯТ също може да бъде сред тях. Общото събрание е колективен върховен орган на фондацията. Имената на членовете му не подлежат на вписване в Търговския регистър, но следва да са посочени в протокола за учредяване на фондацията.
 • Управител на фондацията може да бъде само физическо лице. Управителят може да не е е учредител, а външно лице.
 • Моля посочете номера на личната карта, на коя дата е издадена и МВР, което я е издало
 • Това е адресът по лична карта. Моля, посочете: град/село, улица №, блок, вход, етаж, апартамент
 • На този имейл ще изпратим изготвените документи
 • Моля въведете телефонния номер във формат 359XXXXXXXXX, като използвате 359 вместо 0
 • Личните данни са 100% защитени!

  Сайтът ни използва криптирана връзка, гарантираща сигурността на вашите данни. Сървърите ни са охранявани и под постоянно наблюдение!
 • ВНИМАНИЕ!

  След натискане на бутона Изпрати, ние ще получим попълнения въпросник, а Вие ще бъдете пренасочени към страница с допълнителни инструкции. Документите се генерират напълно безплатно и изпращат на посочения имейл и получаването им не е обвъзано със заплащане.
Гласувайте page
Сподели