Регистрация на ЕООД - Въпросник

 • Наименованието/фирмата задължително се изписва на български език.
 • В случай че желаете фирмата да се изписва допълнително на чужд език, моля да посочите как искате да се изписва фирмата на чужд език.
 • (датата, която ще бъде посочена във всички документи)
 • град/село, улица №, блок, вход, етаж, апартамент, пощенски код
 • Може да посочите една или няколко дейности. Посочената дейност не ограничава търговеца и последния може да извършва и други дейности. Единственото ограничение, което предвижда Търговският закон е предметът на дейност да не противоречи на закона и добрите нрави.
 • Примерен предмет на дейност

  Консултантски, икономически услуги; покупко-продажба на стоки в преработен или обработен вид в страната и чужбина; външно- и вътрешнотърговска дейност; търговско представителство и посредничество; транспортна дейност със собствен или нает транспорт; рентакар; строително-ремонтна и монтажна дейност; инженерингова, преработвателна; ремонтно- сервизна; търговия с акцизни стоки - тютюневи и спиртни изделия /след лиценз/; производствена дейност; сделки с недвижими имоти и вещни права; комулативно - битови услуги /след издаване на лиценз за дейностите, за които се изисква/,както и всякакви други услуги и дейности, които не са забранени от закона, след получаване на съответното разрешение или регистрация за дейностите, за които със закон е предвиден разрешителен, лицензионен или регистрационен режим.
 • Учредител на ЕООД може да бъде дееспособно българско и чуждестранно физическо или юридическо лице. За физическо лице моля да посочите трите имена и ЕГН. За юридическо лице моля да посочите наименованието и единния идентификационен код.
 • Моля посочете номера на личната карта, на коя дата е издадена и МВР, което я е издало
 • Това е адресът по лична карта. Моля, посочете: град/село, улица №, блок, вход, етаж, апартамент
 • Моля да ни посочите трите имена на управителя/управителите. Управител/и на дружество могат да бъдат само физически лица. Управителят/управителите може да не едноличният собственик на капитала, а външно лице.
 • Моля посочете номера на личната карта, на коя дата е издадена и МВР, което я е издало
 • Това е адресът по лична карта. Моля, посочете: град/село, улица №, блок, вход, етаж, апартамент
 • Въведете число, по-голямо или равно на 2.
  Законоустановеният минимум на капитала е 2 лв. Ако ще регистрирате дружество с минимален капитал, препоръчваме ви да посочите капитал от 100 лв.
 • Минималния размер на един дял е 1 лв. Примерно разделение: 100 лв. капитал: 100 дяла по 1 лев или 10 дяла до 10 лв.
 • На този имейл ще изпратим изготвените документи
 • Моля въведете телефонния номер във формат 359XXXXXXXXX, като използвате 359 вместо 0
 • Личните данни са 100% защитени!

  Сайтът ни използва криптирана връзка, гарантираща сигурността на вашите данни. Сървърите ни са охранявани и под постоянно наблюдение!
 • ВНИМАНИЕ!

  След натискане на бутона Изпрати, ние ще получим попълнения въпросник, а Вие ще бъдете пренасочени към страница с допълнителни инструкции. Документите се генерират напълно безплатно и изпращат на посочения имейл и получаването им не е обвъзано със заплащане.
Гласувайте page
Сподели