Смяна на управител

вземете напълно безплатно пълния комплект документи за промяна на управител на фирма

Работим изцяло в подкрепа на малкия бизнес!

Какво следва да направите, за да смените управителя на фирмата:

1. Попълвате нашия въпросник с данните на вашата фирма;

2. Получавате напълно безплатно пълния комплект документи по имейл;

3. Регистрирате лично промените в Търговския регистър.

4. След попълване на въпросника, възможност за онлайн вписване в Търговския регистър.

Година

Фирмени промени

Подпомогнати предприемачи

Достъп до право още днес!

ЗАПИСВАНЕ ЗА БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

Смяна на управител на фирма? как става?

Каква е ролята на управителя?

След съдружниците и едноличния собственик на капитала, управителят е най-важното лице в една фирма. Управител в ЕООД/ООД може да бъде само физическо лице. Управителят взима всекидневните оперативни решения за дейността на фирмата, представлява я, сключва и прекратява договори със служители и трети лица. Управителят се контролира от съдружниците или от едноличния собственик на капитала, които го назначават и освобождават. Във всеки един момент на съществуването на дружеството, то трябва да има управител.

Ако съдружниците искат да освободят управителя от неговата длъжност, те ще трябва да назначат нов управител, който да заеме длъжността, за да не остава фирмата без управител. Ако фирмата има повече от един управител условието е да остане поне един. Спред чл. 140, ал. 4 от Търговския закон, решението относно освобождаване и назначаване на управител има действие от вписването в Търговския регистър.

Как става самата смяна?

Каква е процедурата по смяна на управителя на фирмата

Компетентен орган

Компетентен орган е Търговският регистър и Регистърът на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията към министъра на правосъдието. Действията по вписванията, обявяванията и заличаванията в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се извършват от Дирекция “Длъжностни лица по регистрация”. Заявление за вписване на фирмени промени на хартиен носител може да бъде подадено във всяко от териториалните звена на Агенция по вписванията, находящи се по седалищата на окръжните съдилища.

Промяна на управител

Взимане на решение за промяна на управителя на фирмата

Смяната на управителя в едно търговско дружество е част от правомощията на едноличния собственик на капитала при ЕООД или на общото събрание на съдружниците в ООД. Необходимо е да се вземат две решения: за освобождаване на стария управител от длъжност и за избиране на новия управител. Необходимо е и да се състави протокол за взетите решения. Решението за назначаване на нов управител подлежи на нотариална заверка на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор или учредителния акт на фирмата не е предвидено друго. Освобождаването на стария управител от длъжност не се заверява нотариално. Тези решения трябва да са взети с обикновено мнозинство, освен ако в дружествения договор не е предвидено друго мнозинство. Всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание, колкото е неговият дял в капитала, освен ако в учредителния договор не е предвидено друго. 

Ако старият управител е вписан в Дружествения договор или Учредителния акт, то трябва да се промени и тази информация, като към документите се добави и изменен Дружествен договор или Учредителен акт. Решението за изменение на Дружествения договор или Учредителния акт се взима с мнозинство повече от ¾ от капитала.

Важна предпоставка за назначаването на нов управител на фирмата е новият управител да бъде съгласен да заема тази длъжност в дружеството. Той декларира това със специален документ, който също се заверява нотариално. В този документ управителят полага и образец от своя подпис

Заявител

Вписването на фирмената промяна се заявява от управителя/управителите на дружеството, както и от адвокат с изрично писмено пълномощно. Ако желаете може да получите съдействие за електронно вписване на фирмата ви.

Процедура по вписване

Заявлението за смяна на управителя може да бъде подадено както на хартиен носител, така и в електронна форма. Заявлението и приложенията към него се подават на български език. Документи могат да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз, заедно със заверен превод на български език. Заявлението, което се подава е заявление А4, както и комплект документи, които ще получите при попълване на нашия въпросник. Държавната такса за вписването е 30 лв., а ако вписването е онлайн е 15 лв.

Вписване

Заявлението с приложенията се разглежда от длъжностно лице към АВ по реда на постъпването им. Длъжностното лице се произнася по заявлението за смяна на управителя обикновенно след изтичане на три работни дни от постъпването му в регистрите. В резултат на процедурата се извършва вписване по смяна на управителя по партидата на дружеството в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към АВ.

Обжалване

Отказът да се впише смяната на управителя в дружеството се обжалва пред окръжния съд по седалището на търговеца в 7-дневен срок от връчването му. Жалбата се подава чрез АВ, която изпраща незабавно на съда подадената жалба заедно с приложенията към нея, постановения отказ, заявлението и приложенията към него, както и доказателства за връчването му.

ДОСТЪП ДО ПРАВО ОЩЕ ДНЕС!

Започнете процедурата за смяна на управител в еоод

ДОСТЪП ДО ПРАВО ОЩЕ ДНЕС!

Започнете процедурата за смяна на управител в оод

документи?

Какви документи са необходими

Заявление а4

Може да бъде подадено както на хартиен носител, така и в електронна форма и съдържа име, местожителство, адрес и единен граждански номер на управителя, новия управител и др.

Нов дружествен договор или учредителен акт

Ако стария управител фигурира в тях

i

Протокол от общото събрание на съдружниците/едноличния собственик

На решения за освобождаване на стария управител, назначаване на нов и приемане на нов дружествен договор или учредителен акт (нотариална заверка на подписи и съдържание)

изрично пълномощно

Когато документите се подават от пълномощник

ДЕКЛАРАЦИи по чл. 4 и ал. 5 от ЗТР

Документ за внесена държавна такса

Таксата за вписване е 30 лв., а когато се вписване онлайн е 15 лв.

Спесимен на подписа

Декларация на новия управител, че приема да представлява дружеството и образец на подписа (нотариално заверен подпис)

Колко ще струва?

Такси и разноски

Държавна такса 

При подаване на документите следва да бъде заплатена държавна такса в размер на 30 лева по сметка на Агенцията по вписванията – Търговски регистър. Ако документите се подават онлайн държавната такса е 15 лева.

Нотариални такси

Ще имате такса от 6 лв. за заверка на подпис на новия управител и 60-80 лв. за нотариална заверка на подписи и съдържание на протокола от събранието.

Хонорар за изготвяне на документите 

Безплатно! Целта на фондацията ни е да подпомагаме стартиращите и малки бизнеси и чрез платформата ни може напълно безплатно да получите документи за смяна на управител на вашата фирма.

Ако желаете, може да ви съдействаме с преглед на документите и онлайн вписване в Търговския регистър.

Достъп до право още днес!

ЗАПИСВАНЕ ЗА БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

Гласувайте page
Сподели