Регистрация на сдружение в обществена полза - Въпросник

Чрез този въпросник ще бъдат генерирани документи за регистрация на сдружение в обществена полза при следната хипотеза: Сдружението ще има седем учредители (физически лица) и един управител. Учредителното събрание на сдружението взема решение за учредяването му с избрано наименование, седалище, адрес, цели, средстава за постигането им, допълнителна стопанска дейност и възлага на управителя да впише първоначалнта регистрация в Търговския регистър. Ако вашият случай е такъв, то може да попълните въпросника. Ако случаят Ви не попада в посочената хипотеза - моля да изпратите имейл на office@dostapdopravo.com

  • Наименованието задължително се изписва на български език.
  • (датата, която ще бъде посочена във всички документи)
  • град/село, улица №, блок, вход, етаж, апартамент, пощенски код
  • Може да посочите една или няколко цели. Единственото ограничение, което предвижда ЗЮЛНЦ, е целите да не противоречат на закона и добрите нрави. Пример: - Подпомагане, развиване и популяризиране на определен спорт - Подпомагане за обучението и информираността относно определен спорт
  • Пример: - Провеждане на състезания, конференции, семинари, свързани с дейността - Издаване на рекламни материали с цел популяризиране на дейността
  • Това е стопанска дейност, чийто приход се използва за постигане на поставените в устава цели. Често е сходна със средствата за постигане на целите. Пример: - Организиране на състезания - Извършване на анализи и проучвания - Разпространяване на информационни материали
  • Управител на сдружението може да бъде само физическо лице.
  • Моля посочете номера на личната карта, на коя дата е издадена и МВР, което я е издало
  • Това е адресът по лична карта. Моля, посочете: град/село, улица №, блок, вход, етаж, апартамент
  • На този имейл ще изпратим изготвените документи
  • Моля въведете телефонния номер във формат 359XXXXXXXXX, като използвате 359 вместо 0
  • Личните данни са 100% защитени!

    Сайтът ни използва криптирана връзка, гарантираща сигурността на вашите данни. Сървърите ни са охранявани и под постоянно наблюдение!
  • ВНИМАНИЕ!

    След натискане на бутона Изпрати, ние ще получим попълнения въпросник, а Вие ще бъдете пренасочени към страница с допълнителни инструкции. Документите се генерират напълно безплатно и изпращат на посочения имейл и получаването им не е обвъзано със заплащане.
Гласувайте page
Сподели