Регистрация на сдружение

Вземете напълно безплатно пълния комплект документи за регистрация на сдружение

 

Работим изцяло в полза на малкия бизнес!

Какво следва да направите, за да регистрирате сдружение?

1. Попълвате нашия въпросник с данните на бъдещото сдружение;

2. Получавате напълно безплатно пълния комплект документи по имейл;

3. Регистрирате лично сдружението в Търговския регистър;

4. След попълване на въпросника, възможност за онлайн вписване в Търговския регистър.

Година

Регистрирани НПО

Подпомогнати каузи

Достъп до право още днес!

ЗАПИСВАНЕ ЗА БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

сдружение?

Какво е сдружение?

Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ). Сдружението представлява доброволно обединение на три или повече лица за извършване на дейност с нестопанска цел. В основата му е готовността на неговите учредители и членове да полагат лични усилия за постигане на нестопанските му цели. Известно е още като неправителствена организация (НПО). Сдружението не разпределя печалби между собствениците или акционерите си, а вместо това го използва, за да постигне поставените цели. 

Наименование

Наименованието се избира по усмотрение на учредителите. Името на сдружението трябва да бъде уникално. Името не трябва да се използва от друго юридическо лице в България, да е заблуждаващо, да вдъхва омраза или да прочиворечи на моралните норми.

Устав на сдружението

Актът за учредяване на сдружението е необходимо да бъде в писмена форма, който се нарича Устав на сдружението. В Устава са описани наименованието, седалището и адреса, вид на дейността: в частна или обществена полза, управлението, целите на сдружението, имущество и т.н. Уставът определя и възможността сдружението да извършва допълнителна стопанска дейност.

Управление

Сдружението следва да има управителен орган, който може да бъде както колективен, така и едноличен. Ако е едноличен той представлява сдружението. Ако е колективен, тогава представляващи са Председател и Заместник-председател на управителния съвет. Сдружението има и още един задължителен орган – Общото събрание. Общото събрание се състои от всички членове на сдружението, освен ако в устава е предвидено друго.

Дейност

Сдружението се създава и съществува за осъществяването на идеални цели, които могат да имат различен характер – образователни, екологични, просветни, граждански и т.н. Това обаче не изключва възможността сдружението да осъществява допълнителна стопанска дейност. Това е възможно, доколкото тази дейност не е основна, а допълнителна. Дейността трябва да е свързана с предмета на основната дейност на сдружението, и приходът от нея се използва за постигането на определените цели.

При своето учредяване сдружението е длъжно да се самоопредели като организация в частна или в обществена полза. Ползата се определя въз основа на интересите, които ще обслужва организацията. Сдруженията, които са регистрирани в частна полза извършват дейност, която е в интерес на определен кръг лица, например от една професия. Сдруженията в обществена полза могат да разходват имуществото си само за определени в закона дейности като здравеопазване, гражданско общество, култура, подпомагане на социално слаби, опазване на околната среда и други.  Промяната на ползата от частна към обществена е възможно, но обратното не е възможно.

Сдружението се учредява от три или повече лица, които се обединяват за осъществяване на дейност в частна полза. Сдружение, което е определено за извършване на общественополезна дейност, се учредява от най-малко 7 физически лица или 3 юридически лица. Малолетни и непълнолетни лица не могат да бъдат учредители.

Каква е разликата между фондация и сдружение?

Основната разлика между фондация и сдружение е в тяхното устройство. Сдружението представлява доброволно обединение на три или повече лица за извършване на дейност с нестопанска цел. Сдружението е корпоративно устроено ЮЛНЦ, което има членове и при което съществува правно отношение между всяко отделно лице член и самото сдружение. Фондацията няма членове. При нея няма обединяване на лица, които са готови със съвместни усилия активно да работят за постигане на нейните цели. Фондацията се смята, че е имущество, което е посветено за преследването и постигането на нестопанските цели. И двете са абсолютно равнопоставени от гледна точка на избора на цели, дейности и статут на частна или обществена полза.

Как става самата регистрация?

Каква е процедурата по регистрация на сдружение?

Компетентен орган

Компетентен орган е Търговският регистър и Регистърът на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията към министъра на правосъдието. Действията по вписванията, обявяванията и заличаванията в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се извършват от дирекция “Длъжностни лица по регистрация”. Заявление за вписване на сдружение на хартиен носител може да бъде подадено във всяко от териториалните звена на Агенция по вписванията, находящи се по седалищата на окръжните съдилища.

промяна на име на фирма

Набавяне на необходимите документи

Първата стъпка при регистрация на сдружението е да се подготвят всички необходими документи за регистрация. Те са свързани както с описанието на дейността, целите, имуществото, така и със структурата и управлението на сдружението. Необходима е информация за седалището и адреса на управление на сдружението, както и име и лични данни на учредителите и управителя. Необходимо е да се проведе общо събрание на учредителите на сдружението.

При учредяването на сдружението може да бъдат предвидени първоначални имуществени вноски от членовете, за които следва да се издаде вносна бележка при вансянето им в банка или приходен касов ордер.

В банката може да се заплати и държавната такса, дължима за вписване на дружеството в Търговския регистър.

Следващият етап включва посещение при нотариус. Тук управителят подписва образец от подписа си и специален документ, с който се съгласява да изпълнява тази функция. Нотариалната заверка е задължителен етап от подготовката.

Последната стъпка е самата регистрация на дружеството в Търговския регистър.

Заявител

Вписването на сдружението се заявява от управителя/управителите на дружеството, както и от адвокат с изрично писмено пълномощно. Ако желаете може да получите съдействие за електронно вписване на сдружението ви.

Процедура по вписване

Заявлението за регистриране на сдружение може да бъде подадено както на хартиен носител, така и в електронна форма. Заявлението и приложенията към него се подават на български език. Документи могат да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз, заедно със заверен превод на български език. Заявлението, което се подава е заявление А15, както и комплект документи, които ще получите при попълване на нашия въпросник. Държавната такса за вписването е 50 лв., а ако вписването е онлайн е 25 лв.

Вписване

Заявлението с приложенията се разглежда от длъжностно лице по регистрацията към АВ по реда на постъпването им. Длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявлението за вписването на сдружението незабавно след изтичане на три работни дни от постъпването му в регистрите. В резултат на процедурата се извършва регистрация на сдружението в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към АВ.

Обжалване

Отказът да се регистрира сдружението се обжалва пред окръжния съд по седалището на сдружението в 7-дневен срок от връчването му. Жалбата се подава чрез АВ, която изпраща незабавно на съда подадената жалба заедно с приложенията към нея, постановения отказ, заявлението и приложенията към него, както и доказателства за връчването му.

ДОСТЪП ДО ПРАВО ОЩЕ ДНЕС!

Започнете процедурата за регистрация на сдружение в частна полза

ДОСТЪП ДО ПРАВО ОЩЕ ДНЕС!

Започнете процедурата за регистрация на сдружение в обществена полза

документи?

Какви документи са необходими

Заявление а15

Може да бъде подадено както на хартиен носител, така и в електронна форма и съдържа име, местожителство, адрес и единен граждански номер на лицето на управителя и учредителите, името на фондацията, под която ще се извършва дейността, седалище и адрес на управлението на дейността, цели, имущество и т.н..

Устав на сдружението

Не е необходима нотариална заверка

i

протокол от решение на учредителите на сдружението

Подписва се от ръководещия събранието и от протоколчика, а към него се добавя и списък с учредителите, саморъчно подписан от всеки от тях

Съгласие за приемане на управление и образец от подписа НА управителя

Необходимо е подписът на управителя да е нотариално заверен

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 13, ал. 4 от ЗТР

Документ за внесена държавна такса

Таксата за вписване е 50 лв., а когато се вписване онлайн е 25 лв.

Изрично пълномощно

Когато документите се подават от пълномощник

Колко ще струва?

Такси и разноски

Държавна такса 

При подаване на документите следва да бъде заплатена държавна такса в размер на 50 лева по сметка на Агенцията по вписванията – Търговски регистър. Ако документите се подават онлайн държавната такса е 25 лева.

Нотариални такси

Нотариалната такса за заверка на подписа на управителя – 6 лв.

Хонорар за изготвяне на документите 

Безплатно! Целта на фондацията ни е да подпомагаме стартиращите, малки бизнеси и неправителствени организации и чрез платформата ни може напълно безплатно да получите документи за регистрация на вашето сдружение.

Ако желаете, може да ви съдействаме с преглед на документите и онлайн вписване в Търговския регистър.

Достъп до право още днес!

ЗАПИСВАНЕ ЗА БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

Оценка 5/5 - (1 vote)
Сподели