Прехвърляне на дружествени дялове от фирма

Към прехвърляне дялове ЕООДКъм прехвърляне дялове ООД
Прехвърляне на дружествени дялове

вземете напълно безплатно пълния комплект документи за продажба на дружествени дялове от ООД

Работим изцяло в подкрепа на малкия бизнес!

Какво следва да направите, за да прехвърлите дружествени дялове от фирма:

1. Попълвате нашия въпросник с данните на вашата фирма;

2. Получавате напълно безплатно пълния комплект документи по имейл;

3. Регистрирате лично промените в Търговския регистър;

4. След попълване на въпросника, възможност за онлайн вписване в Търговския регистър.

Година

Фирмени промени

Подпомогнати предприемачи

Достъп до право още днес!

ЗАПИСВАНЕ ЗА БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

дружествени дялове?

Каквo e дружествен дял?

В дружествата с ограничена отговорност всеки съдружник има дял от дружеството. Според чл. 127 от Търговския закон размерът на дружествения дял обикновено се определя съобразно дела на съдружника в капитала на дружеството, като е възможно в дружествения договор да се уговори друго. Дяловете на съдружниците се измерват с левове и не могат да бъдат по-малки от 1 лв., трябва да бъдат цяло число, а размерът им се определя в дружествения договор.

Дяловете винаги са равни по размер, напр. по 1 лв., но всеки съдружник може има различен брой дялове. Ако всички дялове във фирмата са собственост на едно лице, той е едноличен собственик на капитала, и фирмата е ЕООД. Ако капиталът на едно ООД е 1000 лв. и е разделен на 1000 дяла, всеки от които в размер на 1 лв., то може един съдружник да има 500 дяла, а други двама по 250 дяла, или пък двамата да имат 500 дяла и изобщо всякакви комбинации за разпределение на капитала. Дружествените дялове може да се прехвърлят. Най-често срещаните способи за прехвърляне на дялове са покупко-продажба, замяна и дарение.

Прехвърляне на дружествен дял в ООД ? как става?

Прехвърляне на дял на лице, което вече е съдружник

Когато се прехвърля дружествен дял от един съдружник към друг съдружник прехвърлянето може да се извърши, без да е необходимо да се иска съгласието на общото събрание на дружеството. Прехвърлянето трябва да се извърши с договор, който да е сключен с нотариално удостоверяване на подписите и на съдържанието, извършени едновременно. Прехвърлянето на дружествените дялове става от момента на вписването на промените в Търговския регистър.

Един съдружник може да прехвърли на друг само част от своите дялове или всички притежавани от него дялове. Ако бъдат прехвърлени всички дялове, реално прехвърлящият съдружник напуска дружеството. Продажбата на дялове между съдружници се използва за вътрешно разпределение на дяловете или при напускане на някой от съдружниците. Ако във фирмата има само двама съдружници и единият от тях прехвърли всички свои дялове на другия, фирмата ще стане ЕООД.

Смяна на съдружник в ООД ? как става?

Прехвърляне на дял на лице, което не е съдружник

Когато се прехвърля дружествен дял от един съдружник към трето лице, външно за фирмата, прехвърлянето може да се извърши, при спазване на определени допълнителни условия. Третото лице следва да подаде писмена молба до Общото събрание на дружеството, в която заявява, че приема условията на дружествения договор и желае да стане съдружник. Необходимо е да се иска съгласието на общото събрание на дружеството, тъй като останалите съдружници може да не са съгласни с приемането на новия съдружник.

Общото събрание следва да вземе решение, с което се дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял и се приема новия съдружник. Решението се взема с мнозинство от притежателите на повече от ¾ от капитала на дружеството, като е задължително да се състави протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидено друго. Прехвърлянето между прехвърлящия дяловете и новия съдружник трябва да се извърши с договор, който да е сключен с нотариално удостоверяване на подписите и на съдържанието, извършени едновременно.

Освен това, необходимо е да не са налице неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, задължителни осигурителни вноски и обезщетения на работниците и служителите в дружеството, като това правило се отнася както за действащите работници и служители, така и за тези, чиито трудови правоотношения с дружеството са прекратени до три години преди прехвърлянето на дружествения дял. Това обстоятелство се доказва с декларация от управителя на дружеството, за която при неверни данни се носи наказателна отговорност.

Как става самото прехвърляне?

Каква е процедурата по прехвърляне на дяловете

Компетентен орган

Компетентен орган е Търговският регистър и Регистърът на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията към министъра на правосъдието. Действията по вписванията, обявяванията и заличаванията в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се извършват от дирекция “Длъжностни лица по регистрация”. Заявление за вписване на фирмени промени на хартиен носител може да бъде подадено във всяко от териториалните звена на Агенция по вписванията, находящи се по седалищата на окръжните съдилища.

промяна на име на фирма

Взимане на решение и посещение на нотариус

Прехвърлянето между прехвърлящия дяловете и новия съдружник трябва да се извърши с договор, който да е сключен с нотариално удостоверяване на подписите и на съдържанието, извършени едновременно. Когато лицето, на което се прехвърлят дяловете не е съдружник, то е необходимо и решение на общото събрание с което се дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял и се приема новия съдружник. 

Заявител

Вписването на фирмената промяна се заявява от управителя/управителите на дружеството, както и от адвокат с изрично писмено пълномощно. Ако желаете, може да получите съдействие за електронно вписване от адвокат на фирмата ни.

Процедура по вписване

Заявлението за прехвърляне на дялове може да бъде подадено както на хартиен носител, така и в електронна форма. Заявлението и приложенията към него се подават на български език. Документи могат да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз, заедно със заверен превод на български език. Заявлението, което се подава е заявление А4, както и комплект документи, които ще получите при попълване на нашия въпросник. Държавната такса за вписването е 30 лв., а ако вписването е онлайн е 15 лв.

Вписване

Заявлението с приложенията се разглежда от длъжностно лице към АВ по реда на постъпването им. Длъжностното лице се произнася по заявлението за смяна на управителя обикновенно след изтичане на три работни дни от постъпването му в регистрите. В резултат на процедурата се извършва вписване по промяна на дружествените дялове или съдружник по партидата на дружеството в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към АВ.

Обжалване

Отказът да се впише прехвърлянето на дружествените дялове в дружеството се обжалва пред окръжния съд по седалището на търговеца в 7-дневен срок от връчването му. Жалбата се подава чрез АВ, която изпраща незабавно на съда подадената жалба заедно с приложенията към нея, постановения отказ, заявлението и приложенията към него, както и доказателства за връчването му.

ДОСТЪП ДО ПРАВО ОЩЕ ДНЕС!

Започнете процедурата по прехвърляне на дялове в Еоод

ДОСТЪП ДО ПРАВО ОЩЕ ДНЕС!

Започнете процедурата по прехвърляне на дялове в оод

документи?

Какви документи са необходими

Заявление а4

Може да бъде подадено както на хартиен носител, така и в електронна форма и съдържа име, местожителство, адрес и единен граждански номер на управителя, новото разпределение на дяловете или новия съдружник и др.

договор за прехвърляне на дяловете

Може да бъде за покупко-продажба или за дарение. Необходимо е договорът да е с нотариално удостоверяване на подписите и на съдържанието, извършени едновременно

Декларация на управителя

за липса на неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години

i

Протокол от общото събрание на съдружниците

На решения за приемане на новия съдружник и нов дружествен договор (нотариална заверка на подписи и съдържание)

изрично пълномощно

Когато документите се подават от пълномощник

молба от третото лице

до Общото събрание, в която е заявено, че приема условията на дружествения договор.

Документ за внесена държавна такса

Таксата за вписване е 30 лв., а когато се вписване онлайн е 15 лв.

нов дружествен договор

Задължително се вписват новите данни за съдружниците и новото разпределението на капитала

Колко ще струва?

Такси и разноски

Държавна такса 

При подаване на документите следва да бъде заплатена държавна такса в размер на 30 лева по сметка на Агенцията по вписванията – Търговски регистър. Ако документите се подават онлайн държавната такса е 15 лева.

Нотариални такси

Ще имате около 100 лв. за нотариална заверка на подписи и съдържание на протокола от събранието и договор за прехвърляне на дяловете.

 

Хонорар за изготвяне на документите 

Безплатно! Целта на фондацията ни е да подпомагаме стартиращите и малки бизнеси и чрез платформата ни може напълно безплатно да получите документи за прехвърляне на дяловете на вашата фирма.

Ако желаете, може да ви съдействаме с преглед на документите и онлайн вписване в Търговския регистър.

Достъп до право още днес!

ЗАПИСВАНЕ ЗА БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

Оценка 5/5 - (1 vote)
Сподели