ОБЩИ УСЛОВИЯ

I.ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ

Чл. 1. Фондация „Достъп до право“, наричана по-долу Фондацията е собственик и оператор на уеб сайтът https://dostapdopravo.com.

Чл. 2. Фондация „Достъп до право“ е юридическо лице с нестопанска цел, учредено в обществена полза с ЕИК 206855848 със седалище и адрес на управление гр. София, жк. Младост 1, бл. 73, ап. 136 и имейл за контакт office@dostapdopravo.com

Чл. 3. Уеб сайтът https://dostapdopravo.com и информацията и услугите, предлагани чрез него, функционират при описаните по-долу правила. Използването на https://dostapdopravo.com предполага безусловното приемане на всички изброени условия и правила. Ако посетителят не е съгласен с едно или повече от правилата за използване на https://dostapdopravo.com, той има право да се въздържа от използването му, в противен случай автоматично се приема, че приема всички условия. 

II.СИГУРНОСТ

Чл. 4. Уеб сайтът https://dostapdopravo.com съдържа най-съвременните и утвърдени приложения и технологии за сигурност, които се отнасят до личната информация на Посетителя.

III.ДОСТЪП

Чл. 5. Фондацията не гарантира постоянното функциониране на https://dostapdopravo.com.

Чл. 6. Фондацията си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал или целия сайт за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Посетителя.

Чл. 7. Фондацията си запазва правото да пренасочва Посетителя към други страници в интернет, които се контролират от Фондацията. В този случай за Посетителя ще важат Общите условия, посочени в тези страници.

Чл. 8. Фондацията си запазва правото да пренасочва Посетителя към други страници в интернет, които са собственост и се контролират от трети лица. Фондацията няма контрол върху съдържанието на тези страници, поради което не носи никаква отговорност относно актуалността, верността, прецизността на информацията, която се съдържа в тези сайтове.

IV.ПЛАТФОРМА ЗА ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Чл. 9. (1) Фондацията предоставя на посетителите на https://dostapdopravo.com достъп до платформа за въпроси и отговори.

(2) За да изпрати въпрос посетителят следва да се регистрира като въведе име, фамилия и имейл, след което да опише въпроса си.

Чл. 10. (1) Отговорите са принципни и се предоставят доколкото материята е уредена изрично от нормативната уредба, като имат за цел единствено предоставянето на предварителна ориентировъчна информация на потребителите на https://dostapdopravo.com.

(2) При никакви обстоятелства Фондацията не носи отговорност пряко или непряко за каквито и да е вреди от всякакъв вид, включително и без ограничение преки, случайни, косвени или обичайни вреди, или за каквито и да е претенции или загуби и пропуснати ползи, възникнали в резултат на информация в платформата за въпроси и отговори.

V.ОТГОВОРНОСТ

Чл. 11. Фондацията се задължава добросъвестно и навременно, според своя план и график за публикуване, да предоставя обща информация за Посетителя, която има за цел да информира и показва правната рамка по един общ и абстрактен начин. Фондацията не се ангажира с изчерпателност и всеобхватност на представена на https://dostapdopravo.com информация.

Чл. 12. Информацията, намираща се на https://dostapdopravo.com, по никакъв начин не бива да бъде интерпретирана като правен съвет или консултация. Всякакви действия на Посетителя, свързани със защита на неговите права и законни интереси, следва да бъде предприети от него едва след надлежна консултация със специалист – юрист.

Чл. 13. Информацията, предоставена на https://dostapdopravo.com, е обща и абстрактна, правилното й прилагане в практиката зависи от правилната правна квалификация на фактите и вземането предвид на множество факти от конкретната житейска ситуация, които няма как да бъдат описани на https://dostapdopravo.com. Това е причината, поради която Фондацията не носи никаква отговорност, в случай че Посетителят се довери на информация, предоставена на https://dostapdopravo.com, и я приложи в различна, по-сложна ситуация или ситуация със специфики, в резултат на което за Посетителя настъпят вреди.

Чл. 14. Изпращайки материали, до който и да е от сървърите на Фондацията чрез електронна поща (e-mail) или през https://dostapdopravo.com, включително, но не само, Посетителят приема, че:

  • Материалите и информацията в/с тях не съдържат нищо, което противоречи на приложимото право или по някакъв начин е неподходящо за публикуване.
  • Трябва да използва всички подходящи средства, за да открие и отстрани вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни подобни елементи и програми, преди да изпрати материалите и информацията в/с тях.
  • Притежава материалите и информацията в/с тях или има неограничени права да ги предоставя – Фондацията може да ги публикува безплатно и/или да използва тях или идеите, разкрити в тях, в своите продукти и услуги, без да носи за това финансова или каквато и да е друга отговорност.

VI.ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 15. Фондацията следва правилата на настоящия документ и принципите за съхранение на лични данни по приложимото право и Закона за защита на личните данни на Република България. Фондацията, работейки винаги в рамките на закона, си запазва правото да променя правилата за защита на личните данни след уведомяване на Посетителя на https://dostapdopravo.com, чрез настоящите условия за използването му.

Чл. 16. Фондацията събира лични данни само във връзка със своята дейност, строго съобразено с приложимото право и със Закона за защита на личните данни на Република България.

VII.БИСКВИТКИ

Чл. 17. Интернет страницата https://dostapdopravo.com използва “бисквитки” (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от интернет страницата чрез интернет сървъра на компютъра или мобилното устройство на потребителя, които се отнасят до събирането на статистически данни по отношение на посещенията на сайта и не са свързани с личните данни на Посетителя. Потребителят има възможност да изключи приемането на “бисквитки” чрез своя уеб-браузър – в такъв случай не гарантираме правилното функциониране на някои от предоставяните услуги. https://dostapdopravo.com не предоставя събраната статистическа информация на трети лица. Използвайки https://dostapdopravo.com, вие се съгласявате с употребата на бисквитки.

IX.ЗАЩИТА НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

Чл. 18. Фондацията чрез https://dostapdopravo.com има стриктна и дисциплинирана политика за защита на малолетните и непълнолетните.

Чл. 19. Събиране, употреба и показване на техните лични данни, както и на данните на техните семейства не се извършва.

Чл. 20. Фондацията чрез https://dostapdopravo.com се стреми към възпитателно и образователно въздействие, повишаване правната култура на гражданите и възпитаване в познаване и спазване на закона и правилата, установени в Република България.

X.ИНФОРМИРАНЕ НА ПОСЕТИТЕЛЯ

Чл. 21. Посочената на https://dostapdopravo.com информация е обща и абстрактна. Актуалността й се следи от екипа на Фондацията, но са възможни пропуски по отношение на частични или дори цялостни промени в законодателния режим. В случай на забелязани несъответствие между посочената в сайта информация и законодателството в Република България или Европейския съюз, Посетителят има възможност да се обърне към екипа на Фондацията и да посочи несъответствието. Фондацията си запазва правото да провери подадения сигнал и в случай на необходимост, да предприеме действия в разумен срок за отстраняването му.

X.УСЛОВИЯ ЗА ПРОМЕНИ

Чл. 22. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Фондацията, за което последната ще уведоми Посетителя по подходящ начин, помествайки ги на видно място в интернет страницата си. За актуални се приемат общите условия, публикувани на https://dostapdopravo.com

XI.АВТОРСКИ ПРАВА

Чл. 23. Цялата информация, включително, но не само, т.нар. “Полезни статии” на https://dostapdopravo.com е интелектуална собственост на Фондация „Достъп до право“. Използването й, без позволението на Фондацията, е строго забранено и е нарушение на авторски и сродните му права.

Чл. 24. Посетителите имат право да използват цитати от интернет страницата https://dostapdopravo.com в своята дейност, включително и публикуване на съдържание в интернет, при условие, че в самия текст сложат линк/препратка към съответната страница от https://dostapdopravo.com, на която е публикуван цитирания откъс.

XII.МАРКЕТИНГ

Чл. 25. Фондацията, като социално отговорна организация, цени обратната връзка на Посетителя.

Чл. 26. (1) Фондацията гарантира, че изпращането на съобщения до Посетителя става само след изрична заявка от страна на Посетителя през специалната форма за контакт. Като регистрира своя e-mail адрес в специалната форма за контакт, Посетителят се съгласява да получава известия за новите статии, публикувани на https://dostapdopravo.com.

(2) Посетителят има право във всеки един момент да откаже получаването на съобщенията по чл. 26 (1).

XIII.РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Чл. 27. Фондацията не разкрива, продава, обменя или по какъвто и да било друг начин предоставя на трети страни информацията, която https://dostapdopravo.com събира през посещенията на Посетителя. Изключенията от това задължение са допустими само ако приложимото право го налага и/или за защита на https://dostapdopravo.com и Посетителя от престъпни/неправомерни действия, които могат да застрашат сигурността на горепосочените, но винаги при спазване на действащото законодателство.

XIV.ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 28. С използването на https://dostapdopravo.com и информацията в него, Посетителят изразява безусловното си съгласие с настоящите Общи условия, срещу което получава правото да използва безплатно https://dostapdopravo.com за лични и нетърговски цели.

XV.КОНТРОЛ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 29. Дейността, която Фондацията извършва чрез https://dostapdopravo.com, се контролира от следните държавни органи, към които Посетителят може да се обърне, в случай че правата му са нарушени:

  • Комисия за защита на потребителите: http://www.kzp.bg, email: info@kzp.bg 
  • Комисия за защита на личните данни: https://www.cpdp.bg, email: kzld@cpdp.bg 
  • Комисия за регулиране на съобщенията: http://www.crc.bg, email: info@crc.bg 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  • 1. Настоящите общи условия са утвърдени със заповед на управителя на Фондация „Достъп до право“.
  • 2. За неуредените в Настоящите общи условия въпроси се прилага българското законодателство, относимо към дейността на Фондация „Достъп до право“.
  • 3. Отчитайки съвременните тенденции, настоящите общи условия може да бъдат променяни. Датата на актуализиране е посочена в края на документа. Всички промени в настоящите общи условия ще бъдат приложими след тяхното обявяване занапред.

Последна актуализация: 01.03.2022 г.

Настоящите общи условия са изготвени от екипа на Фондация „Достъп до право“

Гласувайте page
Сподели