Регистриране на ЕООД

Достъп до право още днес!

Започнете процедурата по регистрация на ЕООД

вземете напълно безплатно пълния комплект документи за регистрация на еоод

Работим изцяло в подкрепа на малкия бизнес!

Процедура по регистрация

Какво следва да направите, за да регистрирате ЕООД?

1. Попълвате нашия въпросник с данните на бъдещото ЕООД;

2. Получавате напълно безплатно пълния комплект документи по имейл;

3. Регистрирате лично ЕООД в Търговския регистър.

4. След попълване на въпросника, възможност за онлайн вписване в Търговския регистър.

Година

Регистрирани ЕООД

Подпомогнати предприемачи

Достъп до право още днес!

ЗАПИСВАНЕ ЗА БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

Най-достъпният начин за правене на бизнес?

Какво е еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД)?

Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) е капиталово дружество, чийто капитал е разделен на дялове. ЕООД е разновидност на дружеството с ограничена отговорност – ООД, но за разлика от него се образува от едно лице, което отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.  

Като ЕООД може да се регистрира всяко дееспособно лице над 18 годишна възраст. Законът не изисква едноличният собственик да бъде физическо лице и ЕООД могат да регистрират и други търговски дружества или организации с нестопанска цел. ЕООД могат да регистрират и чуждестранни граждани и дружества.

Наименование

Фирма на ЕООД е наименованието, с което ЕООД осъществява дейността си. Наименованието се избира по усмотрение на учредителя, но то задължително съдържа означението “еднолично дружество с ограничена отговорност” или съкратено “ЕООД”. Фирмата не може да бъде идентична или сходна със защитена марка, освен ако търговецът има права върху нея. В официалния сайт на Търговски регистър и РЮЛНЦ можете да проверите дали наименованието, което сте избрали за вашето дружество, е свободно. Ако желаете, преди да регистрирате дружеството си, може за 6 месеца да запазите името на желаната от вас фирма. Пишете ни, ако желаете да ви съдействаме.

Имущество

ЕООД може да има свое имущество и кредиторите на ЕООД може да насочат претенциите си към него, но не и към личното имущество на учредителя на ЕООД.

Разходи и бизнес задължения

Разходите и задълженията на бизнеса са изцяло отделени от личните задължения на учредителя. Това означава, че ако бизнесът фалира, институциите няма да търсят средствата си лично от съдружника, а следва да се удовлетворят от наличния капитал и имуществото на ЕООД.

Персонал

ЕООД може да наеме персонал и да има други работници и служители. ЕООД трябва да прави необходимите удръжки от месечния доход на служителите си за данъчни и осигурителни цели.

Капитал

ЕООД е капиталово дружество, чийто капитал е разделен на дялове. Най-малкият дял може да е 1 лв. Капиталът на ЕООД не може да бъде по-малък от 2 лева, като няма ограничение за максималния капитал. Ние препоръчваме да регистрирате дружество с минимален капитал от 100 лв,. тъй като при последващо разрастване на дейността на фирмата може да продадете част от дяловете си и да приемете нови съдружници.

Предмет на дейност

Предметът на дейност определя с какво ще се занимава дружеството. Няма ограничения относно дейността, но тя трябва да не противоречи на закона.

Управител

Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител. Обикновено управителят е лицето, което може да извършва всички действия от името на дружеството. Управителят може да сключва договори, да назначава и освобождава служители, да взима заеми, да взима решения за развитието на бизнеса и т.н. Най-често в ЕООД управител е собственикът на капитала на фирмата, но може това да бъде и трето лице.

Предимства на ЕООД

Ограничена отговорност

Едноличният собственик на капитала при ЕООД не отговаря пред кредиторите за задълженията на дружеството. Докато едноличният търговец носи отговорност за евентуални задължения дори с личното си имущество, при ЕООД това не е така. Отговорността при ЕООД е ограничена до размера на капитала на дружеството. Това прави и ЕООД много по-желан тип дружество в сравнение с ЕТ.

Лесен и сравнително евтин старт

Минималният капитал за учредяване на ЕООД е 2 лв. За срванение при акционерното дружество – АД минималния капитал е 50 000 лв. За учредяването не е необходим адвокат или счетоводител, още повече, че получавате документите изцяло безплатно от нас. Учредителното събрание може да е неприсъствено, за разлика от учредителното събрание на АД. ЕООД може да се учреди само от един съдружник. Държавните такси за вписване в Търговския регистър са срванително по-ниски от АД.

Данъчни облекчения

Може да се използват данъчни облекчения и разходи, свързани с фирмената дейност. За разлика от ЕТ, които подлежат на облагане с патентен данък, който дължат и плащат на тримесечия, ЕООД плащат данък по Закона за корпоративното подоходно облагане след приключването на финансовата година в размер на 10%. При разпределение на на дивидент има и 5% данък върху дивидента. ЕООД получава възможност в началото на своята дейност, когато се изискват повече първоначални инвестиции да спестят средства като не плащат авансови вноски. 

Опрестено управление

Създава се само един едноличен управителен орган – Управител, който взима всички оперативни въпроси на бизнеса. Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на общото събрание, за което се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма. 

Достъп до финансиране

Ако желаете да разширите бизнеса си то ще можете да намерите капитал. Банките са склонни да отпускат финансиране на ЕООД и се съобразяват с прозрачността на счетоводството при ЕООД, в сравнение с едноличните търговци. Освен това можете и да привлечете партньори, като съдружници, които да инвестират в бизнеса ви.

Недостатъци на ЕООД

По-високи разходи при регистрация

В сравнение с ЕТ разходите за вписване са малко по-високи. Държавната такса за вписване на ЕООД е 110 лв., а при вписване онлайн е 55 лв. Освен това има банкови такси, такси за изготвяне на документите и нотариални такси. 

Усложнена процедура при прекратяване

За разлика от ЕТ, ЕООД се прекратява при по-сложна процедура. За да бъде отписано и заличено от Търговския регистър, ЕООД първо трябва да мине през процедура по ликвидация. Трябва да се получи Удостоверение от НАП, че дружеството няма задължения, което се издава след данъчна проверка в срок от 2 месеца. Следва процедурата в Търговския регистър, която се провежда на няколко етапа, а минималният й срок е не по-малко от шест месеца от избирането на ликвидатор и публикуване на покана към кредиторите.

Процедурата по ликвидация е съпътствана с много разходи – както за държавни такси и обявяване на всяко вписано обстоятелство в Търговски регистър, така и за предоставяне на специализирани услуги, свързани с цялостното оформяне на документацията. Във финансово изражение ликвидацията на едно търговско дружество струва на собственика или собствениците много повече от първоначалната регистрация на фирмата.

По-сложно счетоводство

ЕООД е задължено всяка година да подава годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността. Дори и да няма изпълняване на дейността ЕООД трябва да публикува своите отчети в Търговския регистър. Това води до завишени счетоводни разходи.

Ограничение за мащабно разрастване на дейността

За разлика от АД, ЕООД има само един съдружник. Често капиталът е в сравнително малки размери и има сериозен контрол върху увеличаването или намаляването на капитала. За набиране на публично финансиране и листване на компанията на фондовите борси има изискване дружеството да бъде АД.

Как става самата регистрация?

Каква е процедурата по регистрация на ЕООД

Компетентен орган

Компетентен орган е Търговският регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията към министъра на правосъдието. Действията по вписванията, обявяванията и заличаванията в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се извършват от дирекция “Длъжностни лица по регистрация”. Заявление за вписване на ЕООД на хартиен носител може да бъде подадено във всяко от териториалните звена на Агенция по вписванията, находящи се по седалищата на окръжните съдилища.

Регистрация в регистъра

Набавяне на необходимите документи

Първата стъпка при регистрация на фирмата е да се подготвят всички необходими документи за регистрация. Те са свързани както с описанието на дейността, така и със структурата и управлението на новата фирма.

Необходима е информация за седалището и адреса на управление на фирмата, както и име и лични данни на учредителя и управителя.

Втората стъпка преди регистрацията на фирмата включва откриване на набирателна сметка. Този тип сметка може да се открие в която и да е банка.

В така откритата сметка се превежда капитала, изискван от закона за регистрация на фирмата. Банката издава бележка за този внесен капитал, необходима за регистрацията.

В банката може да се заплати и държавната такса, дължима за вписване на дружеството в Търговския регистър.

Следващият етап включва посещение при нотариус. Тук управителят подписва образец от подписа си и специален документ, с който се съгласява да изпълнява тази функция. Нотариалната заверка е задължителен етап от подготовката.

Последната стъпка е самата регистрация на дружеството в Търговския регистър.

Заявител

Вписването на ЕООД се заявява лично от управителя или адвокат с изрично писмено пълномощно. Ако желаете може да получите съдействие за електронно вписване на фирмата ви.

Процедура

Заявлението за регистриране на ЕООД може да бъде подадено както на хартиен носител, така и в електронна форма. Заявлението и приложенията към него се подават на български език. Документи могат да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз, заедно със заверен превод на български език. Заявлението, което се подава е заявление А4, както и комплект документи, които ще получите при попълване на нашия въпросник. Държавната такса за вписването е 110 лв., а ако вписването е онлайн е 55 лв.

Вписване

Заявлението с приложенията се разглежда от длъжностно лице по регистрацията към АВ по реда на постъпването им. Длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявлението за вписването на ЕООД незабавно след изтичане на три работни дни от постъпването му в регистрите. В резултат на процедурата се извършва регистрация на ЕООД в Tърговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към АВ.

Обжалване

Отказът да се регистрира ЕООД се обжалва пред окръжния съд по седалището на търговеца в 7-дневен срок от връчването му. Жалбата се подава чрез АВ, която изпраща незабавно на съда подадената жалба заедно с приложенията към нея, постановения отказ, заявлението и приложенията към него, както и доказателства за връчването му.

ДОСТЪП ДО ПРАВО ОЩЕ ДНЕС!

Започнете процедурата

документи?

Какви документи са необходими

Заявление а4

Може да бъде подадено както на хартиен носител, така и в електронна форма и съдържа име, местожителство, адрес и единен граждански номер на лицето на управителя и учредителя, фирмата, под която ще се извършва дейността, седалище и адрес на управлението на дейността, предмет на дейност.

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ управителя

че не е:
– в производство за обявяване в несъстоятелност;
– невъзстановен в правата си несъстоятелен;
– осъден за банкрут;
– бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
– бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;
– лишен от правото да упражнява търговска дейност;
– регистрирал друга фирма като едноличен търговец

Учредителен акт

i

учредителен протокол

На решения за назначаване на управител и приемане на учредителния акт

Съгласие за приемане на управление и образец от подписа НА управителя

Необходимо е подписът на управителя да е нотариално заверен

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 4 и ал. 5 от ЗТР

Документ за внесена държавна такса

Таксата за вписване е 110 лв., а когато се вписване онлайн е 55 лв.

превод

При учредяване на ЕООД от чуждестранно лице е необходим превод на документите от заклет преводач

докумен за внесен капитал

Необходимо е да запазите вносната бележка от банката за внесения капитал

изрично пълномощно

Когато документите се подават от пълномощник

Колко ще струва?

Такси и разноски

Държавна такса 

При подаване на документите следва да бъде заплатена държавна такса в размер на 110 лева по сметка на Агенцията по вписванията – Търговски регистър. Ако документите се подават онлайн държавната такса е 55 лева.

Банкови такси

Около 20-30 лева за откриване на набирателна сметка, както и внасяне на самия капитал.

Нотариални такси

Нотариалната такса за заверка на подписа на управителя е законово определена и е 6 лв. при всеки нотариус.

Хонорар за изготвяне на документите 

Безплатно! Целта на фондацията ни е да подпомагаме стартиращите и малки бизнеси и чрез платформата ни може напълно безплатно да получите документи за регистрация на вашата фирма.

Ако желаете, може да ви съдействаме с преглед на документите и онлайн вписване в Търговския регистър.

Достъп до право още днес!

ЗАПИСВАНЕ ЗА БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

Оценка 4.8/5 - (22 votes)
Сподели