Решения за малкия бизнес

За малки предприятия и стартиращи предприемачи
Пишете ниВижте повече за нас

Как може да ви съдействаме?

Регистриране на ФИРМА

Чрез платформата ни може да генерирате напълно безплатно документи за регистрация на вашата фирма под формата на Едноличен търговец (ЕТ), Еднолично дружество с органичена отговорност (ЕООД) или Дружество с ограничена отговорност (ООД). След това може да впишете фирмата си в Търговския регистър.

безплатни документи за Промени в бизнеса

Промяна на наименование на фирма 

Промяна на адрес на фирма

Промяна на предмет на дейност

Смяна на управител

Прехвърляне на дружествени дялове

 

Регистриране на фондация или сдружение

Чрез платформата ни може да генерирате напълно безплатно документи за регистрация на вашето сдружение в частна или обществена полза или фондация. След това може да впишете организацията си в регистъра.

Регистрация на ЕТ

Регистрация на едноличен търговец (ЕТ)

Едноличен търговец (ЕТ) е физическо дееспособно лице, което представлява еднолично своя бизнес. За да се регистрира като ЕТ физическото лице следва да е български гражданин или лице, което има постоянно межстожителство в България. 

Едноличния търговец не е отделен правен субект от физическото лице, което регистрира и управлява бизнеса. При регистрация на ЕТ физическото лице се регистрира като търговец, но за разлика от ЕООД и ООД, при ЕТ не възниква отделен правен субект. Всяко физическо лице може да регистрира само една фирма като ЕТ.

Регистрация на Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД)

Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) е капиталово дружество, чийто капитал е разделен на дялове. ЕООД е разновидност на дружеството с ограничена отговорност – ООД, но за разлика от него се образува от едно лице, което отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Регистрация на ООД

Регистрация на Дружество с ограничена отговорност

Дружеството с ограничена отговорност (ООД) е капиталово дружество, чийто капитал е разделен на дялове. ООД се образува минимум от две лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството. 

Промяна на наименование на фирма

Името представлява словесно обозначение на търговеца, под което той е известен, упражнява дейността си и се подписва. Името на едно търговско дружество е един от белезите, които отличават една фирма от всяка друга в България. Правото върху конкретното име на фирмата възниква след регистрация на дружеството в Търговския регистър и другите търговци не могат да го използват.

Промяна на име на фирма
Смяна на адрес на фирма

Промяна на адрес на фирма

Адресът на фирмата конкретизира седалището. Адресът се състои задължително от името на областта, общината, населеното място, наименование на площад, булевард, улица, жилищен комплекс, квартал, вход, етаж, апартамент. 

Промяна на предмет на дейност

Предметът на дейност е един от индивидуализиращите признаци на всяко едно търговско дружество. Предметът разкрива съдържанието на дейността на фирмата.

промяна на предмет на дейност
смяна на управител

Смяна на управител

След съдружниците и едноличния собственик на капитала, управителят е най-важното лице в една фирма. Управител в ЕООД/ООД може да бъде само физическо лице. Управителят взима всекидневните оперативни решения за дейността на фирмата, представлява я, сключва и прекратява договори със служители и трети лица. Управителят се контролира от съдружниците или от едноличния собственик на капитала, които го назначават и освобождават. Във всеки един момент на съществуването на дружеството, то трябва да има управител. 

Прехвърляне на дружествени дялове

В дружествата с ограничена отговорност всеки съдружник има дял от дружеството. Според чл. 127 от Търговския закон размерът на дружествения дял обикновено се определя съобразно дела на съдружника в капитала на дружеството, като е възможно в дружествения договор да се уговори друго. Дяловете на съдружниците се измерват с левове и не могат да бъдат по-малки от 1 лв., трябва да бъдат цяло число, а размерът им се определя в дружествения договор. Дяловете винаги са равни по размер, напр. по 1 лв., но всеки съдружник може има различен брой дялове

Продажба на дружествени дялове
регистрация на фондация

Регистрация на фондация

Фондацията е юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ). Фондацията е едно персонифицирано имущество, което безвъзмездно е посветено и предоставено за постигане на нестопански цели и на което са придадени белезите на самостоятелно юридическо лице. Фондацията може да бъде учредена приживе с дарение или или със завещание по случай на смърт, с които безвъзмездно се предоставя имущество за постигането на предвидената нестопанска цел на фондацията. Учредител може да е едно лице, като няма ограничение за максималния брой учредители. Лицата, които учредяват фондацията не са нейни членове.

 

Регистрация на сдружение

Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ). Сдружението представлява доброволно обединение на три или повече лица за извършване на дейност с нестопанска цел. В основата му е готовността на неговите учредители и членове да полагат лични усилия за постигане на нестопанските му цели. Известно е още като неправителствена организация (НПО). Сдружението не разпределя печалби между собствениците или акционерите си, а вместо това го използва, за да постигне поставените цели. 

Оценка 5/5 - (1 vote)
Сподели