Развод пo исков ред

Достъп до право още днес!

ЗАПИСВАНЕ ЗА БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

Как да се разведа?

Какво представлява разводът по исков ред?

Развод по исков ред
Развод по взаимно съгласие

Всеки един от съпрузите може да поиска развод по исков ред поради дълбоко и непоправимо разстройство на брака. Разводът по исков ред е единственият възможен начин за постигане на развод ако липсва взаимно съгласие между съпрузите (ако единия съпруг иска, а другия не иска) или пък единият от съпрузите не може да бъде открит от другия (намира се в чужбина или е с неясно местонахождение). Според чл. 49 от Семейния Кодекс „Всеки от съпрузите може да иска развод, когато бракът е дълбоко и непоправимо разстроен.” Съдът преценя всички факти и обстятелства и постановява решение, дали бракът е дълбоко и непоправимо разстроен и дали следва да се прекрати.

Другият вариант за развод е развод по взаимно съгласие. Но процедурата по развод по взаимно съгласие изисква наличието на съгласие и от двамата съпрузи и явяването на заседанието за развод лично и на двамата съпрузи. Ако това е невъзможно, единственият вариант за развод е този по исков ред. Бракоразводните дела са продължителни, скъпи и емоционално изтощаващи всички участници в тях. Затова препоръчваме съпрузите да прибягват до развод по исков ред само в краен случай. Вижте повече за процедурата за развод по взаимно съгласие от тук. И в двата случая разводът се извършва по съдебен ред, чрез образуването на съдебно дело.

развод по исков ред

Какво трябва да съдържа исковата молба за развод?

Исковата молба за развод трябва да съдържа всички факти и обстоятелства, довели до дълбокото и непоправимо разстройство на брака. Твърденията на съпрузите, че брачната връзка е прекъсната непоправимо, че липсват уважение, взаимност, обич и разбирателство, се преценяват с оглед всички обстоятелства по делото и подлежат на доказване. Тези обстоятелства подлежат на доказване с всички възможни доказателствени средства. Най-често това става със свидетели. В исковата молба следва да се поиска от съда да се произнесе по следните въпроси:

Вина

Всеки един от съпрузите може да поиска съдът да реши чия е вината за проваляне на брака. Ако няма изрично искане за произнасяне по въпроса за вината, съдът не се произнася по този въпрос. Вината има значение във връзка с предоставяне на семейното жилище, родителските права и таксите, които се дължат към съда. Когато не се търси вина за прекратяването на брака, достатъчно е по делото да се установи, че всеки от съпрузите води свой собствен начин на живот, не се интересува от другия съпруг и помежду им е прекъсната всякаква емоционална, физическа и икономическа връзка.

Местоживеене на децата и родителски права

Съдът трябва да реши кой от родителите ще упражнява родителските права и местожиевеенето на децата. 

Лични контакти с другия родител 

Съдът трябва да реши и въпроса за личните контакти на детето с родителя, който няма да упражнява родителските права.  Трябва да бъде обезпечено нормалното поддържане на личните отношение между детето и другия родител. Няма нормативна уредба, която да определя конкретно този режим. В съдебната практика досега е утвърдено правилото за лични контакти не по-малко от два пъти месечно по един ден и един месец през лятото.

Издръжка на децата

Съдът следва да посочи и размерът на издръжката, който неупражняващият родителски права родител следва да заплаща, както и време и място на изплащане. В чл. 142, ал. 2 от Семейния кодекс е въведен минимален размер на издръжката, равен на една четвърт от размера на минималната работна заплата. 

Ползване на семейното жилище 

Следва да се вземе решение и за ползване на семейното жилище след развода. Семейният кодекс предоставя легална дефиниция на понятието „семейно жилище“, съгласно която това е жилището, което е обитавано от двамата съпрузи и техните ненавършили пълнолетие деца. То може да бъде собственост на единия съпруг, на двамата или на трето лице. Важно е да се отбележи, че съдът решава единствено за ползването на жилището и това не оказва влияние върху собствеността на същото. 

Фамилно име

Ако някой от съпрузите при сключване на брака е приел фамилното име на другия съпруг, то при развода той може да възвърне предбрачното си име или да запази фамилното си име от брака. Следва да се има предвид, че във втория случай законът изисква изрично съгласие на другия съпруг.

Издръжка между бивши съпрузи

Освен издръжката на ненавършилите пълнолетие деца, съдът може да реши и дали някой от тях ще изплаща на другия издръжка. По отношение на нейния размер не важат ограниченията, посочени по-горе, и тя може да бъде и в по-малък размер.

Имуществени въпроси

С прекратяване на брака автоматично се прекратява съпружеската имуществена общност. Собствеността върху общите вещи се превръща в обикновена дялова съсобственост, като дяловете се считат за равни. 

Как става самия развод?

Каква е процедурата по развод

Компетентен съд

Процедурата по развод по исков ред започва с писмена молба от един от двамата съпрузи, която се подава до районния съд, в чийто район е постоянния адрес на някоя от страните. След това съдът изпраща призовки до страните.

Когато ответникът изобщо няма регистриран адрес в България (ответникът е чужденец), призоваването се извършва чрез Държавен вестник и отново се  назначава служебен адвокат на разноски на ищеца, който да го представлява по делото.

Когато ответникът има регистриран адрес в България, но живее в чужбина и ищецът не знае адреса му в чужбина, ищецът декларира това обстоятелство и в този случай отново, след призоваване чрез Държавен вестник, се назначава служебен адвокат на ответника на разноски на ищеца.

СРС

Делото за развод може да бъде спряно по искане на съпругата, ако тя е бременна. Максималният срок, за който делото се спира, е до навършване на 12-месечна възраст на детето.

Съпрузите могат да поискат от съда да спре делото, за да постигнат споразумение. В този случай максималният срок, за който делото се спира, е 6 месеца.

Когато ответникът получи исковата молба има право в 30 дневе срок да подаде отговор на същата. С писмения отговор ответникът трябва да приложи и доказателствата в подкрепа на твърденията и аргументите си. С отговора може да поиска свидетелски показания, експертизи и т.н.

Насрочване на делото

След като съдът получи отговора или след изтичането на срока за отговор, съдът подготвя определение, с което докладва на страните постъпилото искане, отговора, допуснатите доказателствени искания и указва на страните разпределението на доказателствената тежест. Съдът насрочва дата за съдебно заседание и изпраща на страните доклада заедно със съобщението за насроченото съдебно заседание.

Явяване на заседанието

Съдът разглежда делото в открито съдебно заседание, за датата и часът на което съпрузите следва да бъдат уведомени страните поне седмица по-рано. Ищецът трябва да се яви лично, за да заяви, че поддържа молбата си за развод. Последното е изключително важно и ако ищецът не се яви без уважителна причина, съдът прекратява делото. Всяка от страните излага своите доказателства, като ищецът е този, който трябва да докаже на съда, че бракът е дълбоко и непоправимо разстроен, че не е в полза на страните и обществото и че бракът не може да продължи и следва да се прекрати. По делото се разпитват свидетели и се установяват твърденията на всяка от тях. Едно бракоразводно дело може да премине в едно съдебно заседание, но може да се наложи делото да бъде отлагано многократно

Обявяване на решението

На основание чл. 235, ал. 5 от ГПК съдът следва да обяви решението, с което потвърждава развода, в рамките на един месец от приключване на заседанието. Срокът е инструктивен и ако съдът е много натоварен, решението може да се забави. С решението се уважава или не се уважава иска за развод.

Обжалване на решението

Решението подлежи на обжалване пред въззивния съд в 14 дневен срок от връчването му. То може да бъде обжалвано и само по въпроса относно вината, в който случай решението за прекратяването на брака влиза в сила.

Колко отнема цялата процедура?

Посочените по-горе срокове са инструктивни и зависят от натовареността на съдилищата. Въпреки това практиката ни е показала, че производството отнема около 3 месеца.

От разглежданата статия става ясно, че разводът по исков ред е особено съдебно производство, което се подготвя и развива според всеки индивидуален случай и е необходимо участието на адвокат.

ДОСТЪП ДО ПРАВО ОЩЕ ДНЕС!

записване за безплатна консултация

документи?

Какви документи са необходими

Искова молба

Подписана от ищеца

Някои от съдилищата изискват предоставяне на Удостоверение от Агенция по вписванията за режима на имуществените отношения между съпрузите, както и Удостоверение за семейно положение. Документите не са сред нормативно необходимите, но по преценка на съдията може да бъдат изискани и в такъв случай съпрузите ще бъдат длъжни да ги предоставят.

Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние

i

Сведения за съпрузите

Комплект статистически сведения по образец

ПЪЛНОМОЩНО

Ако по делото някоя от страните ще бъде представлявана от пълномощник

Акт за сключен граждански брак

Задължително се прилага в оригинал. Ако такъв липсва или е изгубен, следва да се сдобиете с копие от общината, в която е сключен брака.

Документ за внесена първоначална държавна такса

Задължително се прилага в оригинал. Ако такъв липсва или е изгубен, следва да се сдобиете с копие от общината, в която е сключен брака.

Удостоверение за раждане /копие/

Ако от брака има родени деца, които към датата на подаване на молбата за развод по взаимно съгласие са непълнолетни

Колко ще струва?

Такси и разноски

Първоначална държавна такса 

При подаване на документите следва да бъде заплатена държавна такса в размер на 25 лева по сметка на съответния районен съд. Всеки съд в България има уеб сайт, на който задължително е посочена банковата сметка за държавни такси.

Окончателна държавна такса

В решението, с което съдът допуска развода, се посочва и окончателната държавна такса, която следва да бъде заплатена от съпрузите. Ако със решението не се уреждат издръжки или други имуществени отношения, окончателната държавна такса е в размер до 50 лева. В решението ще бъде посочен и срокът, в който съпрузите следва да я заплатят.

Държавна такса при издръжка и имуществени отношения

Ако с решението предвидено изплащане на издръжка, то съпрузите ще дължат държавна такса в размер на 2 на 100 върху тригодишните плащания. 

Пример: Ако е уговорена издръжка в размер на 162,50 лева, то ще се дължи държавна такса в размер на 117 лева.

 

Достъп до право още днес!

ЗАПИСВАНЕ ЗА БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

Гласувайте page
Сподели