Регистриране на едноличен търговец (ЕТ)

Достъп до право още днес!

Започнете процедурата по регистрация на ЕТ

Вземете напълно безплатно пълния комплект документи за регистрация на едноличен търговец

работим изцяло в подкрепа на малкия бизнес!

Регистриране на ЕТ

Какво следва да направите, за да регистрирате ЕТ?

1. Попълвате нашия въпросник с данните на бъдещия едноличен търговец;

2. Получавате напълно безплатно пълния комплект документи по имейл;

3. Регистрирате лично ЕТ в Търговския регистър или

4. След попълване на въпросника, възможност за онлайн вписване в Търговския регистър.

Година

Регистрирани ЕТ

Подпомогнати предприемачи

Достъп до право още днес!

ЗАПИСВАНЕ ЗА БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

Най-достъпният начин за правене на бизнес?

Какво е едноличен търговец?

Едноличен търговец (ЕТ) е физическо дееспособно лице, което представлява еднолично своя бизнес. За да се регистрира като ЕТ, физическото лице следва да е български гражданин или лице, което има постоянно местожителство в България. 

Едноличният търговец не е отделен правен субект от физическото лице, което регистрира и управлява бизнеса. При регистрация на ЕТ физическото лице се регистрира като търговец, но за разлика от ЕООД и ООД, при ЕТ не възниква отделен правен субект. Всяко физическо лице може да регистрира само една фирма като ЕТ.

Наименование

Фирма на ЕТ е наименованието, с което ЕТ осъществява дейността си. Наименованието трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното или бащиното име, с което физическото лице е известно в обществото, и да бъде с национална изключителност. Фирмата не може да бъде идентична или сходна със защитена марка, освен ако търговецът има права върху нея.

Имущество

Едноличният собственик може да има свое имущество, но кредиторите на ЕТ или на физическото лице може да насочат претенциите си към него.

Разходи и бизнес задължения

Разходите и задълженията на ЕТ са лични задължения на физическото лице. Това означава, че ако бизнесът фалира, институциите ще търсят средствата си лично от физическото лице.

При последващи съдебни действия, имущество или активи на физическото лице, като например превозни средства и недвижими имоти, могат да бъдат отнети, за да се възстановят необходимите средства.

Персонал

Едноличният търговец има право да наеме персонал и да има други работници и служители. ЕТ трябва да прави необходимите удръжки от месечния доход на служителите си за данъчни и осигурителни цели.

Примери за еднолични търговсци:

Търговци на дребно, копирайтъри, дизайнери, фотографи, консултанти, строители, водопроводчици, електротехници, градинари, дърводелци, таксиметрови шофьори, възпитатели и бавачки.

Предимства на едноличния търговец

По-голям контрол и по-малко формалности

ЕТ осъществява дейността си с по-голям контрол върху печалбите и доходите след облагане с данъци, и с повече право на глас по отношение на начина по който управлява бизнеса си. По-малко бюрокрация при управлението на бизнеса. Няма други собственици, управители или директори, което дава възможност за по-самостоятелно развитие на бизнеса. 

Лесен и евтин старт

Едноличният търговец, като бизнес, е един от най-лесните и бързи за създаване. Единствено е необходимо да информирате нужните институции, че ще сте самостоятелно заето лице и ще работите като такова. За учредяването не е необходим адвокат или счетоводител,  още повече, че получавате документите изцяло безплатно от нас. Таксата за вписване е по-ниска, в сравнение с другите форми на търговски практики. Собственикът на ЕТ не открива набирателна сметка, не е длъжен да притежава учредителен договор и учредителен акт, да провежда общо събрание за учредяване на дружеството, да представя нотариално заверен образец от подписа на управителя и договор за управление.

По-лесно осчетоводяване и по-малко правни задължения

Няма законово изискване за предоставяне на официални годишни отчети или декларация за корпоративен данък, което намаля счетоводните разходи. Но не отпада задължението за издаване на фактури и водене на разходите, както и за подаване на годишна данъчна декларация. Управлението на бизнеса изисква по-малко документация и работа с правни документи.

Данъчни облекчения

Може да се използват данъчни облекчения и разходи, свързани с фирмената дейност.

Основният плюс на тази форма за правене на бизнес е че ЕТ може да работи като се облага с патентен данък. Това се отнася за ЕТ, което правят годишен оборот до 50,000 лв. и които извършват патентни дейности, които са посочени в Закона за местните данъци и такси в чл. 61 з – 61 п, а иммено:

  • места за настаняване с не повече от 20 стаи;
  • заведения за хранене и развлечения;
  • търговия на дребно до 100 кв.м. нетна търговска площ на обекта;
  • услуги (дърводелски, шивашки, обущарски, фризьорски, машинописни, козметични, часовникарски, тапицерски, авторемонтни, стъкларски и други);
  • продажба на вестници, списания и други;
  • игри с развлекателен характер (минифутбол, тенис на маса и други);
  • заложни къщи;
  • услуги с атрактивен характер (корабчета, влакчета, въртележки);
  • обучение на водачи на моторни превозни средства;
  • платени паркинги.

Недостатъци на едноличния търговец

Неограничена лична отговорност

Дълговете и задълженията на ЕТ са лични дългове и задължения на физическото лице. Институциите и кредиторите могат да търсят личните активи, за да си върнат дължимите средства. Именно това е най-големият недостатък на ЕТ и затова не препоръчваме на бъдещите търговци да регистрират бизнеса си като ЕТ, а да изберат друга форма на организация като например ЕООД. 

По-високи данъци

Изчисленията ни сочат, че осъществявайки дейността като ЕТ, освен в определени изключения, като тези, които осъществяват дейността си заплащайки патентен данък, се заплащат по-високи данъци в сравнение с останалите форми на правене на бизнес в България.

По-слаб достъп до финансиране

Ако желаете да разширите бизнеса си то ще имате по-големи трудности да намерите капитал. Банките са по-склонни да се съобразяват с прозрачността на счетоводството при останалите видове търговски дружества, в сравнение с едноличните търговци. Освен това не можете и да привлечете партньори, като съдружници, които да инвестират в бизнеса ви.

Отговорност при прехвърляне на фирмата

Прехвърлянето на ЕТ винаги става само с прехвърляне на предприятието. Прехвърлителят винаги е солидарно отговорен заедно с купувача за 6 месеца, като през този период кредиторите имат право първо да насочат претенциите си към продавача.

Как става самата регистрация?

Каква е процедурата по регистрация на ЕТ

Процедурата по регистрация на фирма ЕТ, не е сложна и дълга.

Компетентен орган

Компетентен орган е Търговският регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията към министъра на правосъдието. Действията по вписванията, обявяванията и заличаванията в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се извършват от дирекция “Длъжностни лица по регистрация”. Заявление за вписване на ЕТ на хартиен носител може да бъде подадено във всяко от териториалните звена на Агенция по вписванията, находящи се по седалищата на окръжните съдилища.

 

Регистрация в Търговския регистър
Регистрация на едноличен търговец

Заявител

Вписването на ЕТ се заявява лично от търговеца, както и от прокурист, адвокат с изрично писмено пълномощно или друго лице в предвидените по закон случаи. Ако желаете, може да получите съдействие за електронно вписване на фирмата ви.

Процедура

Заявлението за регистриране на ЕТ може да бъде подадено както на хартиен носител, така и в електронна форма. Заявлението и приложенията към него се подават на български език. Документи могат да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз, заедно със заверен превод на български език. Заявлението, което се подава е заявление А1, както и комплект документи, които ще получите при попълване на нашия въпросник. Държавната такса за вписването е 30 лв., а ако вписването е онлайн е 15 лв.

Вписване

Заявлението с приложенията се разглежда от длъжностно лице по регистрацията към АВ по реда на постъпването им. Длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявлението за вписването на ЕТ незабавно след изтичане на три работни дни от постъпването му в регистрите. В резултат на процедурата се извършва регистрация на ЕТ в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към АВ.

Обжалване

Отказът да се регистрира физическо лице като ЕТ се обжалва пред окръжния съд по седалището на търговеца в 7-дневен срок от връчването му. Жалбата се подава чрез АВ, която изпраща незабавно на съда подадената жалба заедно с приложенията към нея, постановения отказ, заявлението и приложенията към него, както и доказателства за връчването му.

ДОСТЪП ДО ПРАВО ОЩЕ ДНЕС!

Започнете процедурата

документи?

Какви документи са необходими

Заявление а1

Може да бъде подадено както на хартиен носител, така и в електронна форма и съдържа име, местожителство, адрес и единен граждански номер на лицето на търговеца, фирмата, под която ще се извършва дейността, седалище и адрес на управлението на дейността, предмет на дейност.

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ЕДНОЛИЧНИЯ ТЪРГОВЕЦ

че ЕТ не е:
– в производство за обявяване в несъстоятелност;
– невъзстановен в правата си несъстоятелен;
– осъден за банкрут;
– бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
– бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;
– лишен от правото да упражнява търговска дейност;
– регистрирал друга фирма като едноличен търговец

ДеКЛАРАЦИЯ за истинността на заявените за вписване обстоятелства

i

изрично писмено пълномощно

Когато документите се подават от пълномощник

ОБРАЦЕЦ НА ПОДПИСА НА ЕТ

Не е необходимо подписът да е нотариално заверен

ДЕКЛАРАЦИЯ, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя

Когато заявлението се подава от пълномощник

Документ за внесена държавна такса

Таксата за вписване е 30 лв., а когато се вписване онлайн е 15 лв.

превод на български език

Когато документите са на чужд език, те се представят заедно с превод на български език, извършен от преводач, включен в списъка на Министерството на външните работи. Подписът на преводача, положен в извършения от него превод, се удостоверява от нотариус

Колко ще струва?

Такси и разноски

Държавна такса 

При подаване на документите следва да бъде заплатена държавна такса в размер на 30 лева по сметка на Агенцията по вписванията – Търговски регистър. Ако документите се подават онлайн, държавната такса е 15 лева.

Хонорар за изготвяне на документите 

Безплатно! Целта на фондацията ни е да подпомагаме стартиращите и малки бизнеси и чрез платформата ни може напълно безплатно да получите документи за регистрация на вашата фирма.

Ако желаете, може да ви съдействаме с преглед на документите и онлайн вписване в Търговския регистър.

Достъп до право още днес!

ЗАПИСВАНЕ ЗА БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

Оценка 5/5 - (20 votes)
Сподели