Промяна на име на фирма
Регистрация в ТР

Вземете напълно безплатно пълния комплект документи за смяна на име на фирма

Работим изцяло в подкрепа на малкия бизнес!

Какво следва да направите, за да промените името на фирмата

1. Попълвате нашия въпросник с данните на вашата фирма;

2. Получавате напълно безплатно пълния комплект документи по имейл;

3. Регистрирате лично промените в Търговския регистър;

4. След попълване на въпросника, възможност за онлайн вписване в Търговския регистър.

Година

Фирмени промени

Подпомогнати предприемачи

Достъп до право още днес!

ЗАПИСВАНЕ ЗА БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

Смяна на име на фирма? как става?

Какво прадставлява името на фирмата?

Името представлява словесно обозначение на търговеца, под което той е известен, упражнява дейността си и се подписва. Името на едно търговско дружество е един от белезите, които отличават една фирма от всяка друга в България. Правото върху конкретното име на фирмата възниква след регистрация на дружеството в Търговския регистър и другите търговци не могат да го използват.

Изисквания

Наименованието се избира по усмотрение на учредителите, но то задължително следва да отговаря на законовите изисквания:

1. Името не трябва да съдържа нецензурни думи и изрази;

2. Името да съдържа единствено цифри, букви от българската азбука и други позволени знаци;

3. Името не трябва да въвежда в заблуждение потребителите относно дейността на търговеца;

4. Името трябва да бъде свободно. В България не може да има две фирми с едно и също име.

Позволените знаци в името следва да са от българската азбука, всички цифри, точка и тире. Фирмата се изписва задължително на български език и по желание може да се изпише и на латиница. Името на фирмата, изписано на латиница, не трябва да е в превод от българското име, а се образува по правилата на транслитерацията. Фирмата не може да бъде идентична или сходна със защитена марка, освен ако търговецът има права върху нея.

Фирмата има и задължително съдържание, което произтича от императивните норми на закона. Например, когато се учредява ограничено дружество с ограничена отговорност, фирмата задължително следва да съдържа означението ООД или ЕООД, когато се учредява от едно лице, при регистрация на ЕТ – фирмата задължително следва да съдържа без съкращение личното и бащиното или фамилното име, с което е известен в обществото, но самото означение „ЕТ“ не е задължителен елемент.

Проверка на име на фирма

В официалния сайт на Търговски регистър и РЮЛНЦ можете да проверите дали наименованието, което сте избрали за вашето дружество, е свободно. Ако желаете, преди да смените името на дружеството си, може за 6 месеца да запазите името на желаната от вас фирма. Пишете ни ако желаете да ви съдействаме.

Как става самата промяна?

Каква е процедурата по промяна на името на фирмата

Компетентен орган

Компетентен орган е Търговският регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията към министъра на правосъдието. Действията по вписванията, обявяванията и заличаванията в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се извършват от дирекция “Длъжностни лица по регистрация”. Заявление за вписване на фирмени промени на хартиен носител може да бъде подадено във всяко от териториалните звена на Агенция по вписванията, находящи се по седалищата на окръжните съдилища.

промяна на име на фирма

Взимане на решение за промяна на наименованието

Промяната на наименованието на едно търговско дружество е част от правомощията на едноличния собственик на капитала при ЕООД или на общото събрание на съдружниците в ООД. Необходимо е да се състави протокол от решението за промяна на наименованието на дружеството. Необходимо е да се вземе и решение за изменение на учредителния акт или дружествения договор, като се изпише новото наименование.

Освен това ако името се изписва на латицина, следва и наименованието на латиница да се промени. Това решение трябва да е взето с мнозинство повече от 3/4 от капитала, освен ако в дружествения договор не е предвидено друго мнозинство. Всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание, колкото е неговият дял в капитала, освен ако в учредителния договор не е предвидено друго. При ЕООД се взема решение от едноличния собственик на капитала за промяна на учредителния акт. Протоколът следва да е подписан от едноличния собственик на капитала при ЕООД или от съдружниците при ООД, като подписите не е необходимо да бъдат нотариално заверени.

Заявител

Вписването на фирмената промяна се заявява от управителя/управителите на дружеството, както и от адвокат с изрично писмено пълномощно. Ако желаете може да получите съдействие за електронно вписване на фирмата ви.

Процедура

Заявлението за промяна на името може да бъде подадено както на хартиен носител, така и в електронна форма. Заявлението и приложенията към него се подават на български език. Документи могат да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз, заедно със заверен превод на български език. Заявлението, което се подава е заявление А4, както и комплект документи, които ще получите при попълване на нашия въпросник. Държавната такса за вписването е 30 лв., а ако вписването е онлайн е 15 лв.

Вписване

Заявлението с приложенията се разглежда от длъжностно лице към АВ по реда на постъпването им. Длъжностното лице се произнася по заявлението за промяна на наименованието обикновенно след изтичане на три работни дни от постъпването му в регистрите. В резултат на процедурата се извършва промяна в наименованието на дружеството в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към АВ.

Обжалване

Отказът да се впише промяната на името на дружеството се обжалва пред окръжния съд по седалището на търговеца в 7-дневен срок от връчването му. Жалбата се подава чрез АВ, която изпраща незабавно на съда подадената жалба заедно с приложенията към нея, постановения отказ, заявлението и приложенията към него, както и доказателства за връчването му.

ДОСТЪП ДО ПРАВО ОЩЕ ДНЕС!

Започнете процедурата по смяна на име на ЕООД

ДОСТЪП ДО ПРАВО ОЩЕ ДНЕС!

  Започнете процедурата по смяна на име на ООД 

документи?

Какви документи са необходими

Заявление а4

Може да бъде подадено както на хартиен носител, така и в електронна форма и съдържа име, местожителство, адрес и единен граждански номер на управителя, новото наименование и др.

Нов дружествен договор или учредителен акт

С новото наименование на дружеството

i

Протокол от общото събрание на съдружниците/едноличния собственик

На решения за промяна на наименованието и за изменение и приемане на нов дружествен договор или учредителен акт.

изрично пълномощно

Когато документите се подават от пълномощник

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 4 и ал. 5 от ЗТР

Документ за внесена държавна такса

Таксата за вписване е 30 лв., а когато се вписване онлайн е 15 лв.

Превод на документите

Необходим превод на документите от заклет преводач

Колко ще струва?

Такси и разноски

Държавна такса 

При подаване на документите следва да бъде заплатена държавна такса в размер на 30 лева по сметка на Агенцията по вписванията – Търговски регистър. Ако документите се подават онлайн държавната такса е 15 лева.

Хонорар за изготвяне на документите 

Безплатно! Целта на фондацията ни е да подпомагаме стартиращите и малки бизнеси и чрез платформата ни може напълно безплатно да получите документи за промяна на името на вашата фирма.

Ако желаете, може да ви съдействаме с преглед на документите и онлайн вписване в Търговския регистър.

Достъп до право още днес!

ЗАПИСВАНЕ ЗА БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

Гласувайте page
Сподели