РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ

Достъп до право още днес!

ЗАПИСВАНЕ ЗА БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

най-достъпният начин за равод?

Какво представлява разводът по взаимно съгласие?

Развод по взаимно съгласие

Разводът по взаимно съгласие е най-достъпният способ за прекратявана на съществуващ граждански брак. Процедурата изисква наличието на съгласие и от двамата съпрузи, поради което не е необходимо да се установяват причините за дълбокото и непоправимо разстройство на брака, както и вината за това. Освен поради своята достъпност до обикновения човек, разводът по взаимно съгласие е предпочитан и поради това, че при него не е необходимо да се изнасят публично факти от интимния семеен живот.

Предпоставки за развод по взаимно съгласие

Какво съгласие трябва да бъде постигнато?

Съгласие

За осъществяване на процедурата е необходимо наличието на съгласие и от двамата съпрузи. То трябва да бъде взаимно (и двамата трябва да желаят развода), непоколебимо (съгласието трябва да е категорично и окончателно) и сериозно (решението трябва да е обмислено задълбочено и да не е резултат на временно настроение).

Местоживеене на децата и родителски права

В споразумението между съпрузите следва ясно и недвусмислено да бъде посочено кой от родителите ще упражнява родителските права. Трябва да има информация и за местоживеенето на детето, като бъде посочен точен адрес. 

Лични контакти с другия родител 

Съгласие следва да бъде постигнато и по въпроса за личните контакти на детето с родителя, който няма да упражнява родителските права. Целта на тази уговорка е да бъде обезпечено нормалното поддържане на личните отношение между детето и другия родител. Няма нормативна уредба, която да определя конкретно този режим. Може да бъде уговорено всичко, което да е в интерес на детето. В съдебната практика досега е утвърдено правилото за лични контакти не по-малко от два пъти месечно по един ден и един месец през лятото.

Издръжка на децата

В споразумението следва да бъде посочен и размерът на издръжката, който неупражняващият родителски права родител следва да заплаща, както и време и място на изплащане. В чл. 142, ал. 2 от Семейния кодекс е въведен минимален размер на издръжката, равен на една четвърт от размера на минималната работна заплата. 

Ползване на семейното жилище 

Съпрузите следва да постигнат съгласие и относно ползването на семейното жилище след развода. Семейният кодекс предоставя легална дефиниция на понятието „семейно жилище“, съгласно която това е жилището, което е обитавано от двамата съпрузи и техните ненавършили пълнолетие деца. То може да бъде собственост на единия съпруг, на двамата или на трето лице. Важно е да се отбележи, че съпрузите постигат съгласие единствено за ползването на жилището и това не оказва влияние върху собствеността на същото. 

Фамилно име

Ако някой от съпрузите при сключване на брака е приел фамилното име на другия съпруг, то при развода по взаимно съгласие той може да възвърне предбрачното си име или да запази фамилното си име от брака. Следва да се има предвид, че във втория случай законът изисква изрично съгласие на другия съпруг, поради което това е един от задължителните въпроси, които трябва да бъдат уредени в споразумението.

Издръжка между бивши съпрузи

Освен издръжката на ненавършилите пълнолетие деца, съпрузите могат да уговорят със споразумението и дали някой от тях ще изплащан на другия издръжка. По отношение на нейния размер не важат ограниченията, посочени по-горе, и тя може да бъде и в по-малък размер. Важно е да се посочи, че дори и да не бъде уговорена издръжка, последното следва да бъде изрично посочено в споразумението. 

Други въпроси

Семейният кодекс дава възможност със споразумението да се уредят и други важни за страната последици от развода. Често в споразуменията се уговаря и подялба придобити по време на брака недвижими имоти и движими вещи. За пълнота ще уточним, че ако действително по време на брака бъдат придобити недвижими имоти и/или движими вещи (МПС-та), но същите не бъдат поделени със споразумението, след развода остават собственост и на двамата бивши съпрузи, които ще притежават по ½ идеална част от тях.  

Споразумение

Съгласието по всички въпроси трябва да бъде обективирано в споразумение, което и двамата да подпишат. Документът задължително трябва да урежда редица въпроси, изброени в закона. Следва да бъде внимателно и прецизно съставен. Ако съдът открие пропуски или недостатъци, той ще предостави срок за отстраняването им, а при липсва на поправка – ще отхвърли искането за развод по взаимно съгласие.

Как става самия развод?

Каква е процедурата по развод по взаимно съгласие

Компетентен съд

Процедурата по развод по взаимно съгласие започва с писмена молба от двамата съпрузи, която се подава до районния съд, в чийто район е постоянния адрес на някоя от страните. В случай, че съпрузите имат различни постоянни адреси, сами могат да изберат до кой съд да я адресират.

На сайта на Висшия съдебен съвет, в подраздел „Органи на съдебна власт“, може да се види списък на всички съдилища в страната.

Образуване на делото

Съдът следва да образува делото в рамките на един месец от подаването на молбата. След като делото бъде образувано, съдията го насрочва съобразно графика и натовареността си, за което всеки от съпрузите ще получи призовка. 

СРС развод

Явяване на заседанието

Съдът разглежда делото в открито съдебно заседание, за датата и часът на което съпрузите следва да бъдат уведомени поне седмица по-рано. Те трябва да се явят лично, за да заявят, че поддържат молбата си за развод по взаимно съгласие и споразумението си. Последното е изключително важно и ако някоя от страните не се яви без уважителна причина, съдът прекратява делото, защото презюмира липсва на съгласие от неявилия се съпруг.

След като се убеди, че съгласието на съпрузите е сериозно и непоколебимо, а споразумението не противоречи на закона и е в интерес на децата, съдът допуска развода и утвърждава споразумението. 

Обявяване на решението

На основание чл. 235, ал. 5 от ГПК съдът следва да обяви решението, с което потвърждава развода, в рамките на един месец от приключване на заседанието. Срокът е инструктивен и ако съдът е много натоварен, решението може да се забави. 

Обжалване на решението

Характерът на процедурата не предполага последващо обжалване. На основание чл. 330, ал. 5 ГПК решението, с което се допуска разводът по взаимно съгласие, не подлежи на обжалване. Същото влиза в сила от момента на постановяването му.

Колко отнема цялата процедура?

Посочените по-горе срокове са инструктивни и зависят от натовареността на съдилищата. Въпреки това практиката ни е показала, че производството отнема около 3 месеца. Дори и да отнеме малко повече, разводът по взаимно съгласие остава най-бързият и достъпен начин за прекратяване на граждански брак.

ДОСТЪП ДО ПРАВО ОЩЕ ДНЕС!

записване за безплатна консултация

документи?

Какви документи са необходими

Молба по чл. 50 от Семейния кодекс

Препоръчително е молбата да е в два екземпляра, за да може върху единия от тях служителят от „Регистратура“ да постави входящ номер, чрез който съпрузите също могат да следят за хода на делото

Споразумение по чл. 51 от Семейния кодекс

Следва да е подписано и от двамата съпрузи и да урежда въпросите, по които има постигнато съгласие.

Някои от съдилищата изискват предоставяне на Удостоверение от Агенция по вписванията за режима на имуществените отношения между съпрузите, както и Удостоверение за семейно положение. Документите не са сред нормативно необходимите, но по преценка на съдията може да бъдат изискани и в такъв случай съпрузите ще бъдат длъжни да ги предоставят.

Ако със споразумението ще бъдат уреждани подялба на имоти или МПС-та, то към документите следва да бъдат предоставени копие на документ за собственост на имота, скици/схеми на същия, данъчна оценка, копие от документ за собственост на МПС-тата, както и удостоверение за застрахователна стойност на същите.

Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние

Всеки от съпрузите следва да попълни и подпише отделна декларация

i

Сведения за съпрузите

Съобщение за прекратен граждански брак

Документът не се подписва от съпрузите, но следва да бъде попълнена информацията в него

Акт за сключен граждански брак

Задължително се прилага в оригинал. Ако такъв липсва или е изгубен, следва да се сдобиете с копие от общината, в която е сключен брака.

Документ за внесена първоначална държавна такса

Задължително се прилага в оригинал. Ако такъв липсва или е изгубен, следва да се сдобиете с копие от общината, в която е сключен брака.

Удостоверение за раждане

Ако от брака има родени деца, които към датата на подаване на молбата за развод по взаимно съгласие са непълнолетни

Колко ще струва?

Такси и разноски

Първоначална държавна такса 

При подаване на документите следва да бъде заплатена държавна такса в размер на 25 лева по сметка на съответния районен съд. Всеки съд в България има уеб сайт, на който задължително е посочена банковата сметка за държавни такси.

Окончателна държавна такса

В решението, с което съдът допуска развода по взаимно съгласие, се посочва и окончателната държавна такса, която следва да бъде заплатена от съпрузите. Ако със споразумението не се уреждат издръжки или други имуществени отношения, окончателната държавна такса е в размер на 40 лева. В решението ще бъде посочен и срокът, в който съпрузите следва да я заплатят.

Държавна такса при издръжка и имуществени отношения

Ако със споразумението е уговорено изплащане на издръжка, то съпрузите ще дължат държавна такса в размер на 2 на 100 върху тригодишните плащания. 

Пример: Ако е уговорена издръжка в размер на 162,50 лева, то ще се дължи държавна такса в размер на 117 лева

С развода по взаимно съгласие съпрузите могат да уговорят и подялба на придобитото по време на брака движимо и недвижимо имущество. В този случай те ще дължат допълнителна държавна такса в размер н 2 на сто върху стойността на всеки дял, който се определя от стойността на имуществото (данъчна оценка на имота и/или застрахователна стойност на лекия автомобил). 

Достъп до право още днес!

ЗАПИСВАНЕ ЗА БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

Оценка 5/5 - (1 vote)
Сподели