Смяна на адрес на фирма
Промяна на адрес на ЕООД

Вземете напълно безплатно пълния комплект документи за промяна на седалище и адрес на фирма

Работим изцяло в подкрепа на малкия бизнес!

Какво следва да направите, за да промените адреса на фирмата

1. Попълвате нашия въпросник с данните на вашата фирма;

2. Получавате напълно безплатно пълния комплект документи по имейл;

3. Регистрирате лично промените в Търговския регистър;

4. След попълване на въпросника, възможност за онлайн вписване в Търговския регистър.

Година

Фирмени промени

Подпомогнати предприемачи

Достъп до право още днес!

ЗАПИСВАНЕ ЗА БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

Смяна на седалище на фирма? Как става?

Какво представлява седалището на фирмата?

Седалището е населеното място, където се намира управлението на дейността на търговеца. Седалището на ET – физическо лице, може да бъде различно от постоянния му адрес. В 7 дневен срок от настъпване на промяна на седалището, търговецът е длъжен да заяви за вписване това обстоятелство в Търговския регистър. Промените в седалището винаги водят до промяна в адреса. Но адреса може да бъде променян и без да се промени седалището (например, когато новият адрес е в същото населено място). Седалището има значение и с оглед мястото на изпълнение на различни задължения. Например паричните задължение следва да бъдат изпълнени по седалището на кредитора в момента на изпълнението.

Смяна на адрес на фирма? как става?

Какво представлява адресът на фирмата?

Адресът на фирмата конкретизира седалището. Адресът се състои задължително от името на областта, общината, населеното място, наименование на площад, булевард, улица, жилищен комплекс, квартал, вход, етаж, апартамент. Когато адресът е в селищно образувание, той е наименованието на селищното образувание. Българското законодателство не изисква адресът да е нито собствен на фирмата, нито нает.

Официалната кореспонденция на фирмата ще бъде изпращана на този адрес, включително такава с НАП, съдебни органи и други. Освен това адресът определя кои са местните компетентните органи, с които фирмата работи – НАП, местни агенции, община и други. Затова е важно адресът в регистъра винаги да бъде актуален. 

Как става самата регистрация?

Каква е процедурата по промяна на адреса и седалището на фирмата

Компетентен орган

Компетентен орган е Търговският регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията към министъра на правосъдието. Действията по вписванията, обявяванията и заличаванията в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се извършват от дирекция “Длъжностни лица по регистрация”. Заявление за вписване на фирмени промени на хартиен носител може да бъде подадено във всяко от териториалните звена на Агенция по вписванията, находящи се по седалищата на окръжните съдилища.

промяна на име на фирма

Взимане на решение за промяна на адреса и/или седалището

Промяната на адреса на едно търговско дружество е част от правомощията на едноличния собственик на капитала при ЕООД или на общото събрание на съдружниците в ООД. Необходимо е да се състави протокол от решението за промяна на адреса/седалището на дружеството. Необходимо е да се вземе и решение за изменение на учредителния акт или дружествения договор, като се изпишат новите адрес и седалище. Това решение трябва да е взето с обикновено мнозинство, освен ако в дружествения договор не е предвидено друго мнозинство.

Всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание, колкото е неговият дял в капитала, освен ако в учредителния договор не е предвидено друго. При ЕООД се взема решение от едноличния собственик на капитала за промяна на учредителния акт. Протоколът следва да е подписан от едноличния собственик на капитала при ЕООД или от съдружниците при ООД, като подписите не е необходимо да бъдат нотариално заверени.

Заявител

Вписването на фирмената промяна се заявява от управителя/управителите на дружеството, както и от адвокат с изрично писмено пълномощно. Ако желаете, може да получите съдействие за електронно вписване на фирмата ви.

Процедура

Заявлението за промяна на адреса може да бъде подадено както на хартиен носител, така и в електронна форма. Заявлението и приложенията към него се подават на български език. Документи могат да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз, заедно със заверен превод на български език. Заявлението, което се подава е заявление А4, както и комплект документи, които ще получите при попълване на нашия въпросник. Държавната такса за вписването е 30 лв., а ако вписването е онлайн е 15 лв.

Вписване

Заявлението с приложенията се разглежда от длъжностно лице към АВ по реда на постъпването им. Длъжностното лице се произнася по заявлението за промяна на наименованието обикновенно след изтичане на три работни дни от постъпването му в регистрите. В резултат на процедурата се извършва промяна в адреса и/или средалището на дружеството в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към АВ.

Обжалване

Отказът да се впише промяната на адреса/седалището на дружеството се обжалва пред окръжния съд по седалището на търговеца в 7-дневен срок от връчването му. Жалбата се подава чрез АВ, която изпраща незабавно на съда подадената жалба заедно с приложенията към нея, постановения отказ, заявлението и приложенията към него, както и доказателства за връчването му.

ДОСТЪП ДО ПРАВО ОЩЕ ДНЕС!

Започнете процедурата за смяна на адрес на ЕООД

ДОСТЪП ДО ПРАВО ОЩЕ ДНЕС!

Започнете процедурата за смяна на адрес на ООД

документи?

Какви документи са необходими

Заявление а4

Може да бъде подадено както на хартиен носител, така и в електронна форма и съдържа име, местожителство, адрес и единен граждански номер на управителя, новия адрес и др.

Нов дружествен договор или учредителен акт

С новия адрес/седалище на дружеството

i

Протокол от общото събрание на съдружниците/едноличния собственик

На решения за промяна на адреса/седалището и за изменение и приемане на нов дружествен договор или учредителен акт.

изрично пълномощно

Когато документите се подават от пълномощник

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 4 и ал. 5 от ЗТР

Документ за внесена държавна такса

Таксата за вписване е 30 лв., а когато се вписване онлайн е 15 лв.

Превод на документите

Необходим превод на документите от заклет преводач ако са на език, различен от български

Колко ще струва?

Такси и разноски

Държавна такса 

При подаване на документите следва да бъде заплатена държавна такса в размер на 30 лева по сметка на Агенцията по вписванията – Търговски регистър. Ако документите се подават онлайн държавната такса е 15 лева.

Хонорар за изготвяне на документите 

Безплатно! Целта на фондацията ни е да подпомагаме стартиращите и малки бизнеси и чрез платформата ни може напълно безплатно да получите документи за промяна на адреса на вашата фирма.

Ако желаете, може да ви съдействаме с преглед на документите и онлайн вписване в Търговския регистър.

Достъп до право още днес!

ЗАПИСВАНЕ ЗА БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

Гласувайте page
Сподели