Регистрация на фондация

Достъп до право още днес!

Започнете процедурата по регистрация на фондация

Вземете напълно безплатно пълния комплект документи за регистрация на фондация

Работим изцяло в подкрепа на малкия бизнес!

Регистрация на фондация

Какво следва да направите, за да регистрирате фондация?

1. Попълвате нашия въпросник с данните на бъдещата фондация;

2. Получавате напълно безплатно пълния комплект документи по имейл;

3. Регистрирате лично фондацията в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;

4. След попълване на въпросника, възможност за онлайн вписване в Търговския регистър.

Година

Регистрирани НПО

Подпомогнати каузи

Достъп до право още днес!

ЗАПИСВАНЕ ЗА БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

фондация?

Какво е фондация?

Фондацията е юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ). Фондацията е едно персонифицирано имущество, което безвъзмездно е посветено и предоставено за постигане на нестопански цели и на което са придадени белезите на самостоятелно юридическо лице. Фондацията може да бъде учредена приживе с дарение или или със завещание по случай на смърт, с които безвъзмездно се предоставя имущество за постигането на предвидената нестопанска цел на фондацията. Учредител може да е едно лице, като няма ограничение за максималния брой учредители. Лицата, които учредяват фондацията, не са нейни членове.

Наименование

Наименованието се избира по усмотрение на учредителите. Името на фондацията трябва да бъде уникално. Името не трябва да се използва от друго юридическо лице в България, да е заблуждаващо, да вдъхва омраза или да прочиворечи на моралните норми.

Имущество

Фондацията има свое имущество. Имуществото на фондацията е неприкосновено и веднъж вече дарено, то не може да бъде оспорено, отнето, анулирано или изискано.

Учредителен акт

Актът при учредяване на фондацията приживе е необходимо да бъде в писмена форма с нотариално заверени подписи. Дарствения учредителен акт могат да правят както физически, така и юридически лица. Фондацията може да се учреди и чрез завещание само от физическо лице. Завещанието, с което се учредява фондацията може да бъде в писмена форма, не е задъкжителна нотариалната заверка. Когато фондацията се учредява с акт на завещание, имуществото, предоставено с учредителния акт, се придобива от откриване на наследството. В акта са описани наименованието, седалището и адреса, вид на дейността: в частна или обществена полза, управлението, целите на фондацията и какви активи са дарени. Учредителният акт определя и възможността фондацията да извършва стопанска дейност.

Управление

Фондацията следва да има управителен орган, който може да бъде както колективен, така и едноличен. Ако е едноличен той представлява фондацията. Ако е колективен, тогава представляващи са Председател и Заместник-председател на управителния съвет. При фондации в обществена полза има и още един задължителен орган – Общо събрание. То се състои от най-малко три лица. Върховният орган на фондацията може да вземе решение за нейното прекратяване само ако това не е забранено от учредителя в Учредителния акт. 

Дейност

Фондацията се създава и съществува за осъществяването на благотворителни цели, които могат да имат различен характер – екологични, просветни, граждански и т.н. Това обаче не изключва възможността фондацията да осъществява допълнителна стопанска дейност. Това е възможно, доколкото тази дейност не е основна, а допълнителна. Дейността трябва да е свързана с предмета на основаната дейност на фондацията, и приходът от нея се използва за постигането на определените цели.

При своето учредяване фондацията е длъжна да се самоопредели като организация в частна или в обществена полза. Ползата се определя въз основа на интересите, които ще обслужва организацията. Фондациите, които са регистрирани в частна полза, извършват дейност, която е в интерес на определен кръг лица, например от една професия. Фондациите в обществена полза могат да разходват имуществото си само за определени в закона дейности като здравеопазване, гражданско общество, култура, подпомагане на социално слаби, опазване на околната среда и други.  Промяната на ползата от частна към обществена е възможно, но обратното не е възможно.

Каква е разликата между фондация и сдружение?

Основната разлика между фондация и сдружение е в тяхното устройство. Сдружението представлява доброволно обединение на три или повече лица за извършване на дейност с нестопанска цел. Сдружението е корпоративно устроено ЮЛНЦ, което има членове и при което съществува правно отношение между всяко отделно лице член и самото сдружение.

Фондацията няма членове. При нея няма обединяване на лица, които са готови със съвместни усилия активно да работят за постигане на нейните цели. Фондацията се смята, че е имущество, което е посветено за преследването и постигането на нестопанските цели. И двете са абсолютно равнопоставени от гледна точка на избора на цели, дейности и статут на частна или обществена полза.

Как става самата регистрация?

Каква е процедурата по регистрация на фондация?

Компетентен орган

Компетентен орган е Търговският регистър и Регистърът на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията към министъра на правосъдието. Действията по вписванията, обявяванията и заличаванията в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се извършват от дирекция “Длъжностни лица по регистрация”. Заявление за вписване на фондация на хартиен носител може да бъде подадено във всяко от териториалните звена на Агенция по вписванията, находящи се по седалищата на окръжните съдилища.

промяна на име на фирма

Набавяне на необходимите документи

Първата стъпка при регистрация на фондацията е да се подготвят всички необходими документи за регистрация. Те са свързани както с описанието на дейността, целите, имуществото, така и със структурата и управлението на фондацията.

Необходима е информация за седалището и адреса на управление на фондацията, както и име и лични данни на учредителите и управителя.

Втората стъпка преди регистрацията на фондацията включва откриване на набирателна сметка ако фондацията се учредява с дарение. Този тип сметка може да се открие в която и да е банка.

В така откритата сметка се превежда дарението. Банката издава бележка за този внесеното дарение, необходима за регистрацията.

В банката може да се заплати и държавната такса, дължима за вписване на дружеството в Търговския регистър.

Следващият етап включва посещение при нотариус. Тук управителят подписва образец от подписа си и специален документ, с който се съгласява да изпълнява тази функция. Освен това учредителите на фондацията също следва да заверят подписите си нотариално върху учредителния акт на фондацията. Нотариалната заверка е задължителен етап от подготовката.

Последната стъпка е самата регистрация на дружеството в Търговския регистър.

Заявител

Вписването на фондацията се заявява от управителя/управителите на дружеството, както и от адвокат с изрично писмено пълномощно. Ако желаете може да получите съдействие за електронно вписване на фондацията ви.

Процедура по вписване

Заявлението за регистриране на фондация може да бъде подадено както на хартиен носител, така и в електронна форма. Заявлението и приложенията към него се подават на български език. Документи могат да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз, заедно със заверен превод на български език. Заявлението, което се подава е заявление А16, както и комплект документи, които ще получите при попълване на нашия въпросник. Държавната такса за вписването е 50 лв., а ако вписването е онлайн е 25 лв.

Вписване

Заявлението с приложенията се разглежда от длъжностно лице по регистрацията към АВ по реда на постъпването им. Длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявлението за вписването на фондацията незабавно след изтичане на три работни дни от постъпването му в регистрите. В резултат на процедурата се извършва регистрация на фондацията в Tърговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към АВ.

Обжалване

Отказът да се регистрира фондацията се обжалва пред окръжния съд по седалището на фондацията в 7-дневен срок от връчването му. Жалбата се подава чрез АВ, която изпраща незабавно на съда подадената жалба заедно с приложенията към нея, постановения отказ, заявлението и приложенията към него, както и доказателства за връчването му.

ДОСТЪП ДО ПРАВО ОЩЕ ДНЕС!

Започнете процедурата за регистрация на фондация

документи?

Какви документи са необходими

Заявление а16

Може да бъде подадено както на хартиен носител, така и в електронна форма и съдържа име, местожителство, адрес и единен граждански номер на лицето на управителя и учредителите, името на фондацията, под която ще се извършва дейността, седалище и адрес на управлението на дейността, цели, имущество и т.н..

Учредителен акт

С нотариално заверени подписите на учредителите

i

Решение на управителния орган на учредителя

Когато учредител на фондацията е юридическо лице

Съгласие за приемане на управление и образец от подписа НА управителя

Необходимо е подписът на управителя да е нотариално заверен

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 13 и ал. 4 от ЗТР

Документ за внесена държавна такса

Таксата за вписване е 50 лв., а когато се вписване онлайн е 25 лв.

Превод на документите

При учредяване на фондацията от чуждестранно лице е необходим превод на документите от заклет преводач

документ за дарение

Необходимо е да запазите вносната бележка от банката за внесеното дарение

изрично пълномощно

Когато документите се подават от пълномощник

Колко ще струва?

Такси и разноски

Държавна такса 

При подаване на документите следва да бъде заплатена държавна такса в размер на 50 лева по сметка на Агенцията по вписванията – Търговски регистър. Ако документите се подават онлайн държавната такса е 25 лева.

Банкови такси

Около 20-30 лева за откриване на набирателна сметка.

Нотариални такси

Нотариалната такса за заверка на подписа на управителя и подписите на учредителите – 6 лв. на подпис.

Хонорар за изготвяне на документите 

Безплатно! Целта на фондацията ни е да подпомагаме стартиращите, малки бизнеси и неправителствени организации и чрез платформата ни може напълно безплатно да получите документи за регистрация на вашата фондация.

Ако желаете, може да ви съдействаме с преглед на документите и онлайн вписване в Търговския регистър.

Достъп до право още днес!

ЗАПИСВАНЕ ЗА БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

Оценка 5/5 - (3 votes)
Сподели