Промяна на предмет на дейност на фирма

Към промяна предмет на ЕООДКъм промяна предмет на ООД
Промяна на предмет на дейност на фирма
промяна на предмет на дейност

вземете напълно безплатно пълния комплект документи за промяна на предмет на дейност на фирма

Работим изцяло в подкрепа на малкия бизнес!

Какво следва да направите, за да промените предмета на дейност на фирмата

1. Попълвате нашия въпросник с данните на вашата фирма;

2. Получавате напълно безплатно пълния комплект документи по имейл;

3. Регистрирате лично промените в Търговския регистър;

4. След попълване на въпросника, възможност за онлайн вписване в Търговския регистър.

Година

Фирмени промени

Подпомогнати предприемачи

Достъп до право още днес!

ЗАПИСВАНЕ ЗА БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

Смяна на предмет на дейност на фирма? как става?

Какво представлява предмета на дейност на фирмата?

Предметът на дейност е един от индивидуализиращите признаци на всяко едно търговско дружество. Предметът разкрива съдържанието на дейността на фирматаВажно е да отбележим, че предметът на дейност почти е загубил своето значение, защото търговските дружества имат обща, универсална правоспособност и могат да извършват и дейности неупоменати в предмета на дейност. Освен това предмет на дейност на едно предприятие би могла да бъде всяка дейност, незабранена от закона.

Редица дейности подлежат на специален режим (напр. трябва да имате лиценз) и вписването им в предмета на дейност на фирмата трябва да е съпроводено със съответните разрешителни и лицензи. Във връзка с различни изисквания на специални закони или чисто от практична гледна точка търговците предприемат действия по изменение или допълване на предмета на дейност.

Какви промени в предмета на дейност може да се осъществят:

  • добавяне на дейности;
  • премахване на някои от вече вписаните дейности;
  • прибавяне или преустановяване на специфична дейност, за която се изисква лиценз или разрешително;
  • промяна на предмета на дейност, когато той е подчинен на специален режим и това е условие за регистрацията.

Кои дейности изискват лиценз или разрешение?

Банкова дейност, застраховане, адвокатска дейност, търговия с петрол, хазарт, медицински услуги и др.

Как става самата промяна на предмета?

Каква е процедурата по промяна на предмета на фирмата

Компетентен орган

Компетентен орган е Търговският регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията към министъра на правосъдието. Действията по вписванията, обявяванията и заличаванията в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се извършват от дирекция “Длъжностни лица по регистрация”. Заявление за вписване на фирмени промени на хартиен носител може да бъде подадено във всяко от териториалните звена на Агенция по вписванията, находящи се по седалищата на окръжните съдилища.

промяна на име на фирма

Взимане на решение за промяна на предмета на дейност на фирмата

Промяната на предмета на дейност на едно търговско дружество е част от правомощията на едноличния собственик на капитала при ЕООД или на общото събрание на съдружниците в ООД. Необходимо е да се състави протокол от решението за промяна на предмета на дейност на дружеството. Необходимо е да се вземе и решение за изменение на учредителния акт или дружествения договор, като се изпише новият предмет.

Това решение трябва да е взето с мнозинство 3/4 от капитала, освен ако в дружествения договор не е предвидено друго мнозинство. Всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание, колкото е неговият дял в капитала, освен ако в учредителния договор не е предвидено друго. При ЕООД се взема решение от едноличния собственик на капитала за промяна на учредителния акт. Протоколът следва да е подписан от едноличния собственик на капитала при ЕООД или от съдружниците при ООД, като подписите не е необходимо да бъдат нотариално заверени.

Заявител

Вписването на фирмената промяна се заявява от управителя/управителите на дружеството, както и от адвокат с изрично писмено пълномощно. Ако желаете може да получите съдействие за електронно вписване на фирмата ви.

Процедура

Заявлението за промяна на предмета може да бъде подадено както на хартиен носител, така и в електронна форма. Заявлението и приложенията към него се подават на български език. Документи могат да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз, заедно със заверен превод на български език. Заявлението, което се подава е заявление А4, както и комплект документи, които ще получите при попълване на нашия въпросник. Държавната такса за вписването е 30 лв., а ако вписването е онлайн е 15 лв.

Вписване

Заявлението с приложенията се разглежда от длъжностно лице към АВ по реда на постъпването им. Длъжностното лице се произнася по заявлението за промяна на предмета обикновенно след изтичане на три работни дни от постъпването му в регистрите. В резултат на процедурата се извършва промяна в предмета на дейност на дружеството в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към АВ.

Обжалване

Отказът да се впише промяната на предмета на дейност на дружеството се обжалва пред окръжния съд по седалището на търговеца в 7-дневен срок от връчването му. Жалбата се подава чрез АВ, която изпраща незабавно на съда подадената жалба заедно с приложенията към нея, постановения отказ, заявлението и приложенията към него, както и доказателства за връчването му.

ДОСТЪП ДО ПРАВО ОЩЕ ДНЕС!

Започнете процедурата за смяна на предмет на ЕООД

ДОСТЪП ДО ПРАВО ОЩЕ ДНЕС!

Започнете процедурата за смяна на предмет на ООД

документи?

Какви документи са необходими

Заявление а4

Може да бъде подадено както на хартиен носител, така и в електронна форма и съдържа име, местожителство, адрес и единен граждански номер на управителя, новия предмет на дейност и др.

Нов дружествен договор или учредителен акт

С новия предмет на дейност на дружеството

i

Протокол от общото събрание на съдружниците/едноличния собственик

На решения за промяна на предмета на дейност и за изменение и приемане на нов дружествен договор или учредителен акт.

изрично пълномощно

Когато документите се подават от пълномощник

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 4 и ал. 5 от ЗТР

Документ за внесена държавна такса

Таксата за вписване е 30 лв., а когато се вписване онлайн е 15 лв.

Превод на документите

Необходим превод на документите от заклет преводач ако са на език различен от български

Колко ще струва?

Такси и разноски

Държавна такса 

При подаване на документите следва да бъде заплатена държавна такса в размер на 30 лева по сметка на Агенцията по вписванията – Търговски регистър. Ако документите се подават онлайн държавната такса е 15 лева.

Хонорар за изготвяне на документите 

Безплатно! Целта на фондацията ни е да подпомагаме стартиращите и малки бизнеси и чрез платформата ни може напълно безплатно да получите документи за промяна на предмета на вашата фирма.

Ако желаете, може да ви съдействаме с преглед на документите и онлайн вписване в Търговския регистър.

Достъп до право още днес!

ЗАПИСВАНЕ ЗА БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

Оценка 1/5 - (1 vote)
Сподели