Промяна на предмет на ООД - Въпросник

Чрез този въпросник ще бъдат генерирани документи за промяна на предмета на дейност на дружеството при следната хипотеза: ООД има двама съдружници. Общото събрание на дружеството взема решение за промяна на предмета на дейност и възлага на управителя да впише извършените промени. Ако вашият случай е такъв, то може да попълните въпросника. Ако случаят Ви не попада в посочената хипотеза - моля да изпратите имейл на office@dostapdopravo.com

 • (датата, която ще бъде посочена във всички документи)
 • Може да посочите една или няколко дейности. Посочената дейност не ограничава търговеца и последния може да извършва и други дейности. Единственото ограничение, което предвижда Търговският закон е предметът на дейност да не противоречи на закона и добрите нрави.
 • Примерен предмет на дейност

  Консултантски, икономически услуги; покупко-продажба на стоки в преработен или обработен вид в страната и чужбина; външно- и вътрешнотърговска дейност; търговско представителство и посредничество; транспортна дейност със собствен или нает транспорт; рентакар; строително-ремонтна и монтажна дейност; инженерингова, преработвателна; ремонтно- сервизна; търговия с акцизни стоки - тютюневи и спиртни изделия /след лиценз/; производствена дейност; сделки с недвижими имоти и вещни права; комулативно - битови услуги /след издаване на лиценз за дейностите, за които се изисква/,както и всякакви други услуги и дейности, които не са забранени от закона, след получаване на съответното разрешение или регистрация за дейностите, за които със закон е предвиден разрешителен, лицензионен или регистрационен режим.
 • Моля, посочете седалището така, както е описано в Търговския регистър.
 • Следва да посочите град/село, улица №, блок, вход, етаж, апартамент, пощенски код Моля, посочете адресът така, както е описан в Търговския регистър.
 • Моля посочете номера на личната карта, на коя дата е издадена и МВР, което я е издало
 • Това е адресът по лична карта. Моля, посочете: град/село, улица №, блок, вход, етаж, апартамент
 • На този имейл ще изпратим изготвените документи
 • Моля въведете телефонния номер във формат 359XXXXXXXXX, като използвате 359 вместо 0
 • Личните данни са 100% защитени!

  Сайтът ни използва криптирана връзка, гарантираща сигурността на вашите данни. Сървърите ни са охранявани и под постоянно наблюдение!
 • ВНИМАНИЕ!

  След натискане на бутона Изпрати, ние ще получим попълнения въпросник, а Вие ще бъдете пренасочени към страница с допълнителни инструкции. Документите се генерират напълно безплатно и изпращат на посочения имейл и получаването им не е обвъзано със заплащане.
Гласувайте page
Сподели