Какво трябва да съдържат Общите условия?

Достъп до право още днес!

ЗАПИСВАНЕ ЗА БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

Задължителни ли са за онлайн бизнеси?

Какво са общи условия?

Изготвяне на общи условия
Общи условия уебсайт

Общите условия на представляват поредица от клаузи, в които са уредени правата и задълженията на продавача и на купувача при сключване на договор за покупко-продажба. Общите условия на търговец са договор, който той сключва със своите клиенти на услугите или стоките, които се предлагат. Общите условия имат характера на предложение за сключване на сделка, а след приемането им от клиента, те представляват двустранен договор между страните. Правните норми и текстове на всеки договор имат силата на закон за сключилите го и са със задължителен характер. Общите условия за ползване са задължителен елемент от структурата на всеки един електронен магазин.

съдържание на общи условия за електронен магазин?

Какво трябва да съдържат общите условия?

На първо място следва да разгледаме какви изисквания към електронните магазини имат законите в България – Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите. Собственикът на електронния магазин се задължава да предостави на потребителите общите условия и съдържанието на договора за продажба по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. При договор от разстояние, който се сключва по електронен път чрез електронни средства, посредством интернет сайта за електронна търговия и който предвижда задължение за потребителя да извърши плащане, търговецът предоставя на потребителя информация за:

1. основните характеристики на предлаганите стоки или услуги;

2. крайната цена на стоките или услугите, включваща всички данъци и доставната цена;

3. срока на договора, когато е приложимо;

4. минималният срок, за който потребителят има задължения по договора, когато е приложимо.

Собственикът на уеб сайт за електронна търговия предоставя на потребителите на траен носител потвърждение за сключения договор в рамките на разумен срок след сключване на договора от разстояние или най-късно в момента на доставка на стоките, или преди да е започнало изпълнението на услугата (задължително е да изпратите имейл до клиента с потвърждение за направената поръчка и всички детейли по нея).

Общи условия онлайн магазин
Общи условия съдържание
Какво следва да съдържат общите условия на електронен/онлайн магазин:
1. Въведение и характеристина на уебсайта. Препорачително е търговецът да предостави информация относно предназначението на уеб сайта, а също така и какви услуги предоставя собственикът на електронния магазин на потребителите.
2. Дефиниции. Препорачително е да се дефинират термините, които ще се използват в общите условия.
3. Информация за собственика на онлайн магазина (чл. 4 от Закона за електронната търговия). Име, адреси, данни за кореспонденция, данни за вписване в Търговския регистър, информация ако е регистриран по ДДС и други.
4. Информация за контролните органи. Препорачително е да се предостави информация за Комисия за защита на потребителите и Комисия за защита на личните данни – адреса, телефон за връзка, адрес на електронна поща и адрес на интернет страница.
5. Регистрация. В повечето платформи има възможност за регистрация на потребители на уебсайта. Следва да се опише процедурата по създаването на профил, какви данни се предоставят при регистрацията, какви условия собственикът на електронния магазин има право да отхвърли искане за регистрация на профил, а също така и в кои случаи има право да закрие регистриран потребителски профил и да ограничи или блокира достъпа на потребител до регистрирания му профил.
6. Поръчка. Трябва да бъдат изчерпателно описани или изброени всички действия, които извършва потребителят и собственикът на сайта при поръчката на стоки/услуги от електронния магазин.
7. Цени.  В общите условия следва да има препратка, че цените за всяка конкретна стока се намират на конкретната страница на стоката. Необходимо е да се посочат в какви валути са посочените цени на предлаганите стоки в електронния магазин.
8. Начин на плащане. Най-често използваните начини за извършване на плащания са: плащане с наложен платеж или плащане по банков път, плащане с кредитна или дебитна карта; Epay/Easypay, myPOS, PayPal и др.
9. Отказ от поръчка.  Следва да е предвидена възможност за потребителя да анулира направена и потвърдена от търговеца поръчка. Ако е предвидена тази възможност, следва да се опишат при какви условия и в какъв срок потребителят може да се откаже от поръчката.
10. Доставка. Следва да се опишат подробно всички условия касаещи доставката на поръчаните от електронния магазин стоки: срокове, териториален обхват и др.
11. Рекламации. Следва да бъдат описани в кои случаи потребителят има право да откаже получаването на стоката при доставката и какви права има потребителят при предявяване на рекламация, както и ред за предявяване на рекламации.

12. Връщане на стокаВ общите условия за онлайн магазин следва да се опише, че потребителят без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка има гарантирана от закона възможност да върне закупената стока в в 14-дневен срок считано от датата сключване на договора – при договор за услуги или приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба. Следва да бъдат посочени условията и редът за упражняване на правото на отказ, както и изключенията от правото на отказ. Според чл. 57 от Закона за защита на потребителите, потребителите нямат право да упражнят правото си на отказ, когато се касае за:

  • за доставка на стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от доставчика;
  • за доставка на стоки, изработени по поръчка на ползвателя или съобразени с неговите индивидуални изисквания;
  • за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
  • за доставка на вестници, периодични издания или списания;
  • за доставка на потребими стоки, които не могат да се върнат поради факта, че чрез употребяването им се нарушава тяхната цялост или по причини, свързани с хигиената или защита на здравето. Това са стоки, които подлежат на бързо разваляне или има опасност от влошаване на техните характеристики като например, но не само: храни, напитки, парфюмерийни и козметични продукти.
13. Възстановяване на направено плащане. Следва да бъдат описани случаите, в които заплатени суми се възстановяват на потребителите и по какъв начин се възстановяват тези суми. Обикновено трябва да е през същото платежно средство, през което е направено първоначалното плащане.
14. Форсмажор. Предвидете клауза, която освобождава от отговорност търговеца за пълно или частично неизпълнение, включително и за забавяне на доставката при настъпване на фосмажорни обстоятелства.

15. Гаранция. трябва да включите информация за законовата гаранция, с която потребителите разполагат по отношение на закупените от вас стоки.

16. Права, задължения и отговорност на потребителите. 

17. Права, задължения и отговорност на търговеца. 

18. Интелектуална собственост. Определети какви права върху всяка част от уеб сайта принадлежат на собственика на електронния магазин, за какво потребителите могат да използват съдържанието на сайта и респективно за каква цел не може да бъде използвано съдържанието на сайта и какви са последиците, в случай, че бъде извършено нарушение.

19. Извънсъдебно решаване на спорове. Търговецът се задължава да предостави информация на потребителите за възможните способи за онлайн и алтернативно решаване на спорове. Търговецът, който е установен в ЕС следва да публикува на достъпно място в електронния си магазин връзка към европейската платформа за онлайн решаване на спорове.

20. Връзки към сайтове на трети страни. Препоръчително е да се опише, че всички сайтове на трети страни, които могат да бъдат достъпни чрез електронния магазин са независими и търговецът не поема каквато и да е отговорност за вреди и загуби възникнали за потребителите в резултат на използването на тези сайтове.

21. Бюлетин (newsletter). В общите условия за ползване на онлайн магазина може да бъде включена клауза, която предоставя информация относно начина за абониране за получаване на бюлетини, а също така и относно начина за отписване от списъка с получатели на бюлетини.

22. Приложимо право и подсъдност. При съставянето на общите условия за ползване на интернет магазина е препоръчително да бъде посочено приложимото право и подсъдността при възникнали спорове.

23. Заключение. Опишете датата на влизане в сила на общите условия и че търговецът има право да актуализира като изменя и допълва общите условия по всяко време в бъдеще когато обстоятелствата го налагат.

Общите условия следва да са написани на ясен и разбираем език. Трябва да са съставени на български език и да са поставени на подходящо място на интернет страницата на електронния магазин.

Достъп до право още днес!

ЗАПИСВАНЕ ЗА БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

Гласувайте page
Сподели